Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » » Səhifə 20
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s

Ramazan ayı insan yеtişdirmә prоqramıdır

17 apr 2014
Prоqram bundan ibarәtdir ki, naqis insanlar bu ayda özlәrini sağlam insanlara, sağlam insanlar isә kamil insanlara çеvirsinlәr. Mübarәk Ramazan ayı nәfsin tәmizlәnmәsi, еyb vә nöqsanların aradan qaldırılaraq islah еdilmәsi, әql, iman vә iradәnin nәfsi istәk vә şәhvәtlәrә qәlәbәsi, dua, Haqqın

Əlif – lam içində – mim arasında

17 apr 2014
Şifahi xalq ədəbiyyatında Kərbəla faciəsi, eləcə də məsum imamlar haqda söz deyən ustadlar çox olub. Həmən silsilədən olan ustadlar arasında Tufarqanlı Abbasın özünəməxsus yeri olub. Biz çox tədqiqatçılar onu haqlı olaraq haqq aşığı kimi səciyyələndirmişlər. Aşığın yaradıcılığında lirik və aşiqanə
386
0

ZÜHURUN ZƏMİNƏLƏRİ

17 apr 2014
İmam Məhdi (ə)-ın zühurunun müəyyən şərtləri və nişanələri vardır ki, onları «zühurun zəminələri və əlamətləri» ünvanı ilə qeyd etmək olar. Bu ikisinin fərqi ondan ibarətdir ki, zəminələr zühurun gerçəkləşməsində həqiqi və bir başa tə`sirə malikdir, belə ki, onların yaranması ilə eyni zamanda
1302
0

ZÜHURUN ƏLAMƏTLƏRİ

17 apr 2014
İmam Məhdi (ə)-ın dünya səviyyəli qiyam və inqilabının müəyyən nişanələri vardır. Bu nişanələri bilməyin çox mühüm tə`sirləri vardır. Bu nişanələr Ali-Muhəmmədin Məhdisinin fərəcinin müjdəsini verdiyinə görə, onların hər birinin baş verməsi intizarçıların qəlbinə ümid nuru saçacaq, inadkarlar
409
0

Zühur haqda

17 apr 2014
Zühurdan söhbət açılan zaman insanda çox ürəyə yatan bir hiss baş qaldırır. Sanki yam-yaşıl, xürrəm bir bağda da, axar bir çeşmənin kənarında oturmuş və bülbüllərin gözəl cəh-cəh səsələrinə qulaq asır. Bəli, zühur insana gözəllik bağışlayır, yaxşılıqların yayılmasına, yorğunların yorğunluğunun
731
0

CƏMKƏRAN MƏSCİDİ HAQDA

16 apr 2014
Cəmkəran məscidinin tikilməsinə verilən fərmanın tarixi 293-cü hicri qəməri ili (1129-cu il) ramazanın 17-nə təsadüf edir. Şeyx Səduqun müasiri olan "Qum tarixi" kitabının müəllifi Həsən ibn Muhəmməd ibn Həsən Qumi həzrət Məhdi Sahib əz-Zamanın (ə) göstərişi ilə Cəmkəran məscidinin inşasını Şeyx
327
0

Bəşərin qəlbi, ağlı və gözü

16 apr 2014
Əvvəl maddə, sonra ruhun olması matеrializm fəlsəfəsinin əsasını təşkil еdir. Ruh, məna maddənin məhsuludur. Bütün mənəvi dəyərlərin kökü maddədən irəli gəlir. Matеrialistlərin baxışı budur ki, mənəvi istəklər, məhəbbət, sədaqət, düzlük, iman, məcazi sözlərdir. Misal olaraq, sülhü göstərə bilərik.
269
0

İbadətin təsirləri

16 apr 2014
İbadət, dinin əsası və İlahi məktəblərin ayrılmaz hissəsidir. Dinin sütunu etiqad sahəsində tövhiddirsə, əxlaqi yüksəliş baxımından ibadətdir. İbadətsiz həqiqi din heç vaxt mövcud olmamışdır və bütün peyğəmbərlərin müştərək risaləti (peyğəmbərlik missiyası) məhz insanlar arasında bəndəlik
306
0

İmamət - əbədi İslam bulağı

16 apr 2014
İslam kamil və hərtərəfli bir dindir. Bu din bütün maddi və mənəvi, dünyəvi və axirəvi, fərdi və ictimai ehtiyacları nəzərə alaraq onları təmin etmişdir. İslam elə bir dindir ki, fərdi və cəmiyyəti tərəqqiyə, kamilliyə, Haqqa yaxın olmağa və Onun rizayətinə doğru hidayət edir, örnək və nümunələr
293
0

Kantdan Hegele qədər

16 apr 2014
Keçən bəhslərdə qeyd etdik ki, fəlsəfə həqiqəti dərk etmək üçün çalışır. Lakin mövcud həqiqəti hər bir filosof özünəməxsus tərzdə dərk edir. Belə filosoflardan biri də Kantdır. Kant uzun illər fəlsəfə məsələləri haqqında düşünmüş, çoxlu kitablar yazmışdır. O elə bir fəlsəfi məktəbi təqdim etmişdir
450
0

QURANIN ELM VƏ ALİMLƏRƏ VERDİYİ QİYMƏT

16 apr 2014
1. Peyğəmbərə (s) nazil olan ilk ayələrdə Allah-taala yaradılışın necəliyi haqda xəbər verdikdən sonra, bəşəriyyətə bəxş olunan ilk nemətin məhz elm olmasını buyurur.
294
0

ЕLМ VƏ МƏDƏNIYYƏТİN İNKİŞAFINA İSLАМ АLİМLƏRİNİN ТÖHFƏLƏRİ

16 apr 2014
İslамiyyəтdə еlmə qiyмəт həmişə çох yüкsəк dəyərlən-dirilmişdir. Qurаnа görə Аllаh insаnı yаrаtmış, оnа idrак vеrmiş, bütün каinаtı оnа tаbе еtmişdir кi, Аllаhın yеr üzündəкi sirlərini аşкаr еtsin. İslаm həм dini еlmlərin, həm də dünyəvi еlmlərin öyrənilməsini nəzərdə tutmuş və təbliğ etmişdir.
286
0

İslam baxımından ictimai təkamül

16 apr 2014
İslam baxımından ictimai təkamül Böyük ustad Əllamə Təbatəbainin nəzərincə, İslam qanunları yeni bir şey deyil ki, insanlara sonradan zorla qəbul etdirilsin. Sağlam təbiətli (fitrətli) bütün insanlar bu qanunlara ehtiyac duyurlar. İnsan fitrətinin tələb etdiyi uyğun qanunlar dini qanunlar şəklində
290
0

QURBANLIQ

16 apr 2014
Nə еtdiyini, nə üçün еtdiyini bilirsənmi? Еtdiyin əməllərin zаhiri səni çаşdırmаsın. Bu əməllər zаhiri хаrаktеr dаşıyır və hər birinin dərin mаhiyyəti vаrdır. Mаhiyyətlərə diqqət еt, fоrmаlistlikdən çəkin. Unutmа ki, burаdа hər şеy niyyətə bаğlıdır. Hər hаnsı bir əməl zаmаnı məzmunu unudub, fоrmаyа
403
0

HƏCC ZİYARƏTİ

16 apr 2014
Bütün müsəlmanların səbirsizliklə gözlədiyi Həcc ziyarəti bir necə gündən sonra başlayır. İlkin məlumata görə, bu il 2,5 milyon müqəddəs torpaqları ziyarət etmək üçün ziyarətə yollanacaq. Həcc ərəfəsində ziyarət və müqəddəs Kəbə haqqında məlumatlar təqdim edirik. "Həcc" ərəbcə "ziyarət etmək"
342
0

DİNDARLIQDA MÖHKƏMLİYİN, DÜZLÜYÜN SƏMƏRƏLƏRİ

16 apr 2014
İmam Sadiq (ə) buyurur: «Ey Cündəb oğlu, əgər bizim şiələrimiz (tərəfdarlarımız) möhkəm olsalar, mələklər onlarla görüşər, buludlar onlara kölgə salar, başları üstündən və ayaqları altından onlara ruzi göndərilər, bütün istədikləri onlara əta olunar». Bütün insanlar səadət sorağındadırlar. Onlar
470
0

QURANDA BƏRABƏRLİK

16 apr 2014
Quranın digər ayələrində də insanların bütün işlərdə orta müvqe tutmaları (ifrat və təfritə yol verməmələri) tüvsiyə olunur. «Allah sizə əmanətləri üz sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hükm etdiyiniz zaman ədalətlə hükm etmənizi əmr edir». (Nisa surəsi, ayə 58)