Bütün İmamları (ə) xitab edən möhtəşəm və nadir ziyarətnamə
Müəllif: Ahlibeyt
Tarix: 19-01-2022, 22:06
Bütün İmamları (ə) xitab edən möhtəşəm və nadir ziyarətnamə
İmam Baqir buyurur: Şiələrdən hər kim bu ziyarəti oxusa ya imamların hər hansı birinin qəbrinin üzərində onu oxusa Allah onun bu ziyarətnaməsini nur içində bir məktub kimi qaldırar və Peyğəmbər (s) həzrət Məhəmmədin möhürü ilə möhürlənər.

Bu oxunan ziyarətnamə Qaimi Ali Məhəmmədə verilər və imam da onu oxuyanı kəramətlə bəşarətlə və salamla qarşılayar.

Əminullah ziyarəti adlı münacat mötəbər ziyarətlərdən sayılır, bütün ziyarət və dua kitablarında nəql olunmuşdur.

Əllamə Məclisi buyurmuşdur ki, bu ziyarətnamə həm mətn, həm də sənəd baxımından ən üstün ziyarət sayılır və onu imamların dəfn edildiyi bütün müqəddəs hərəmlərdə oxumaq lazımdır.

Bu ziyarət mötəbər sənədlərlə İmam Məhəmməd Baqirdən və İmam Zeynəlabidindən nəql olunmuşdur ki, Həzrət Zeynəlabidin(ə) Əmirəl-möminin hz Əlinın ziyarətinə gəlib, həzrətin qəbri yanında duraraq bu duanı oxuyardı:

"Əssəlamu ələykə ya əminəllahi fi ərzih. Və huccətəhu əla ibadih. Əssəlamu ələykə ya Əmirəl-muminin. Əşhədu ənnəkə cahədtə fillahi həqqə cihadihi və əlimtə bikitabihi vəttəbətə sunənə nəbiyyihi səlləllahu ələyhi və alihi hətta dəakəllahu civarihi fəqəbəzəkə iləyhi bi ixtiyarihi və alzəmə ədaəkəl-huccətə məəma ləkə minəl-hucəcil-baliğəti əla cəmii xəlqih.

Əllahummə fəcəl-nəfsi mutməin nətən biqədərik. Raziyətən biqəzaik. Muləətən bizikrikə və duaik. Muhibbətən li səfvəti əvliyaik. Məhbubətən fi ərzikə və səmaik.

Sabirətən əla nuzuli bəlaik. Şakirətən lifəvazili nəəmaik. Zakirətən lisəvabiği alaik. Muştaqətən ila fərhəti liqaik. Mutəzəvvidətənit-təqva liyəvmi cəzaik. Mustənnətən bisunəni əvliyaik. Mufariqətən liəxlaqi ədaik. Məşğulətən ənid-dunya bihəmdikə və sənaik."

Sonra Həzrət mübarək üzünü qəbrin üzərinə qoyub dedi:

"Əllahummə innə qulubəl-muxbitinə iləykə və alihətun. Və subuklər-rağibinə iləykə şariətun. Və əlaməl-qasidinə iləykə vazihətun. Və əfidətəl-arifinə minkə faziətun. Və əsvatəd-dainə iləykə saidətun.

Və əbvabəl-icabəti ləhum mufəttəhətun. Və dəvətə mə nacakə mustəcabətun. Və təvbətə mən ənabə iləykə məqbulətun. Və dəvətə mə nacakə mustəcabətun.

Və təvbətə mən ənabə iləykə məqbulətun. Və əbrətə mən bəka min xəvfikə mərhumətun. Vəl-iğasətə limənistəğasə bikə məvcudətun. Vəl-ianətə limənistəanə bikə məvcudətun məbzulətun.

Və idatikə liibadikə muncəzətun və zələlə mənistəqaləkə muqalətunvə əmaləl-aləminə lədəykə məhfuzətun və ərzaqəkə iləl-xəlaiqi minlədunkə nazilətun. Və əvaidəl-məzidi iləyhim vasilətun. Və zunubəl-mustəğfirinə məğfurətun.

Və həvaicə xəlqikə indəkə məqziyyətun. Və cəvaizəs-sailinə indəkə muvəffərətun. Və əvaidəl-məzidi mutəvatirətun. Və məvaidəl-mustətiminə muəddətun.

Və mənahiləz-zimai lədəykə mutrəətun. Əllahummə fəstəcib duai vəqbəl sənai vəcmə bəyni və bəynə əvliyai bihəqqi Muhəmmədin və Əliyyin və Fatimətə vəl-Həsəni vəl-Husəyn. İnnəkə vəliyyu nəmai və muntəha munayə və ğayətu rəcai fi munqələbi və məsvayə.”

"Kamiluz-ziyarət" kitabında aşağıdakı sətirlər də Ziyarıtnaməyə əlavə edilmişdir:

"Əntə İlahi və Səyyidi və Məvlayə iğfir liəvliyaina. Vəkuffə ənna ədaəna. Vəşğəlhum ən əzana. Və əzhir kəlimətəl-həqqi vəcəlhəl-ulya. Və ədhir kəlimətəl-batil. Vəcəlhəs-sufla. İnnəkə əla kulli şəyin qədir."


Oxşar xəbərlər
«    İyun 2022    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930