Yeddi heykəl duası
Mьəllif: admin1
Tarix: 29-01-2024, 14:27
Yeddi heykəl duası
"Yeddi heykəl duası" şərafətli dualardandır ki, hər kəs onu oxuyarsa və ya öz yanında saxlayarsa, Allah-təala onu xalqın qeybətindən və pis sözlərindən qoruyar, onun düşmənlərini məğlub edər. Bəzi dua kitablarında bu dua üçün çoxlu savab və xüsusiyyətlər yazılmışdır ki, maraqlananlar o kitablara müraciət edə bilərlər.

"Birinci heykəl duası"


Bismillahir-rəhmanir-rəhim. "Uizu nəfsi billahil-əliyyil-əzim. Əllahu la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum. La təxuzuhu sinətun və la nəum.Ləhu ma fis-səmavati və ma fil-ərz. Mən zəl-ləzi yəşfəu indəhu illa biiznih. Yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum. Və la yuhituna bişəyin min ilmihi illa bima şaə vəsiə kursiyyuhus-səmavati vəl-ərz. Və la yəuduhu hifzuhuma. Və huvəl-əliyyul-əzim."

"İkinci heykəl duası"


Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Uizu nəfsi billahil-əliyyil-əzim. İz qalət imrətu İmranə Rəbbi inni nəzərtu ləkə ma fi bətni muhərrəra. Fətəqəbbəl minni innəkə əntəs-səmiul-əlim. Sunnətə mən qəd ərsəlna qəbləkə min rusulina və la təcidu lisunnətina təhvila. Əqimis-səlatə lidulukiş-şəmsi ila ğəsəqil-ləyli və quranəl-fəcri innə quranəl-fəcri kanə məşhuda. Və minəl-ləyli fətəhəccəd bihi kafilətən əsa ən yəbəsəkə Rəbbukə məqamən məhmuda. Və qul Rəbbi ədxilin mudxələ sidqin və əxricni muxricə sidqin vəcəl li min lədunkə sultanən nəsira."

"Üçüncü heykəl duası"

Bismillahir-rəhmanir-rəhim. "Uizu nəfsi billahil-əliyyil-əzim. Amənər-rəsulu bima unzilə iləyhi min Rəbbihi vəl-muminunə kullun amənə billahi və məlaikətiha və kutubihi və rusulihi la nufərriqu bəynə əhədin min rusulih. Və qalu səmina və ətəna ğufranək. Rəbbəna və iləykəl-məsir. La yukəllifullahu nəfsən illa vusəha. Ləha ma kəsəbət və ələyha məktəsəbət. Rəbbəna la tuaxizna in nəsina əv əxtəəna. Rəbbəna və la təhmil ələyna isrən kəma həməltəhu ələl-ləzinə min qəblina. Rəbbəna və la tuhəmmilna ma la taqətə ləna bihi vəfu ənna vəğfir ləna vərhəmna əntə məvlana fənsurna ələl-qəvmil-kafirin."

"Dördüncü heykəl duası"


Bismillahir-rəhmanir-rəhim. "Uizu nəfsi billahil-əliyyil-əzim. Vəqul caəl-həqqu və zəhəqəl-batilu innəl-batilə kanə zəhuqa. Və nunəzzilu minəl-Qurani ma huvə şifaun və rəhmətun lil-mumininə və la yəziduz-zaliminə illa xəsara. Və iza ənəmna ələl-insani ərəzə və nəa bicanibihi və iza məssəhuş-şərru kanə yəusa. Qul kullun yəməlu əla şakilətihi fə Rəbbukum ələmu bimən huvə əhda səbila. Və yəsəlunəkə ənir-ruhi qulir-ruhu min əmri Rəbbi vəma utitum minəl-ilmi illa qəlila."

"Beşinci heykəl duası"


Bismillahir-rəhmanir-rəhim. "Uizu nəfsi billahil-əliyyil-əzim. Qalə Rəbbi inni vəhənəl-əzmu minni vəştəələr-rəsu şəyba. Və ləm əkun biduaikə Rəbbi şəqiyya. Və inni xiftul-məvaliyə min vərai. Və kanət imrəəti aqira. Fəhəb li min lədunkə vəliyya. Yərisuni və yərisu min ali Yəqubə vəcəlhu Rəbbi rəziyya. Ləqəd sədəqəllahu rəsuləhur-ruya bil-həqq. Lətədxulunnəl-məscidəl-hərami inşaəllahu amininə muhəlliqinə ruusəkum və muqəssirin. La təxafun. Fəəlimə ma ləm tələmu. Fəcəələ min duni zalikə fəthən qəriba."

"Altıncı heykəl duası"


Bismillahir-rəhmanir-rəhim. "Uizu nəfsi billahil-əliyyil-əzim. Qul uhiyə iləyyə ənnəhu istəməə nəfərun minəl-cinni fəqalu inna səmina quranən əcəba. Yəhdi ilər-ruşdi fəamənna bihi vələn nuşrikə bi Rəbbina əhəda. Və ənnəhu təala cəddu Rəbbina məttəxəzə sahibətən və la vələda. Və ənnəhu kanə yəqulu səfihuna ələllahi şitəta."

"Yeddinci heykəl duası"


Bismillahir-rəhmanir-rəhim. "Uizu nəfsi billahil-əliyyil-əzim. Və in yəkadul-ləzinə kəfəru ləyuzliqunəkə biəbsarihim ləmma səmiuz-zikrə və yəqulunə innəhu ləməcnunun və ma huvə illa zikrun lil-aləmin."


Mənbə: "Mənəvi xəzinələr" kitabı
Oxşar xəbərlər
«    Aprel 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930