Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.

» » » Səhifə 2
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | rəyə görə | əlifba s
1102
0

Əbədi əzab nə deməkdir?

09 apr 2014
Yalnız Cəhənnəm yoluna (hidayət edər) ki, orada həmişəlik olaraq əbədi qalarlar. Bu iş (saysız-hesabsız insana sonu bilinməyən bir müddət ərzində məhdudiyyəti olmayan bir əzab vermək) Allah üçün asandır”. (“Nisa” 169).

Kiməm mən

09 apr 2014
İmam Əli (ə): "Özünü tanıyan Rəbbini tanıyar." Kiməm mən? Hardayam? Hara gedirəm? Hey soruşuram özümdən. Amma cavab tapa bilmirəm. Gələnə soruram, gedəndən soruşuram, deyən yoxdu kiməm mən. Arxama baxıram, günləri keçirirəm, ayları ötürürəm, illər üstünə illər sayıram, amma özümü tanımadan.

Çox şükür, ey böyük Allahım!

09 apr 2014
Şükür etməyi bilmirik. Əlimizdə olanların qiymətini bilmirik və yaxud da itirincə anlayırıq. Bitmək, tükənmək bilməyən istəklər.

Rəsulallahın (s) İmam Hüseynin (ə) əzasında göz yaşı tökməsi

09 apr 2014
Peyğəmbəri-Əkrəm (s) Fatiməyə (s.ə) buyurur: “Ey Fatimə! Hər bir göz Qiyamət gününün sabahısı ağlar olar, Hüseyn müsibətinə ağlayan gözlərdən başqa. Bu gözün sahibi gülərüzdür. Ona behişt nemətlərinin müjdəsi veriləcəkdir”.

Müqəddəs kitabda müjdə

09 apr 2014
Əhd kitablarına müraciət etdikdə bu kitabların təhrif olunmasına baxmayaraq, orada İslam Peyğəmbərinin (s) zühuru ilə bağlı müjdələr müşahidə olunur.
450
0

Allahı tanımaq

09 apr 2014
MÜQƏDDİMƏ Qеyd оlundu ki, dinin әsаsını dünyаnı yаrаdаn Аllаhın vаrlığınа еtiqаd tәşkil еdir, İlаhi dünyаgörüşü ilә mаddi dünyаgörüşü аrаsındа әsаs fәrq dә mәhz hәmin еtiqаdın оlmаsı vә yа оlmаmаsıdır. Bunа әsаsәn hәqiqәt ахtаrаn şәхs üçün irәli çıхаn vә hәr şеydәn әvvәl düzgün cаvаb vеrilmәsi

Ayə və rəvayətlərdə Allahla rabitə mövzusu

09 apr 2014
Qüdsi hədisin bu bəndinin başlanğıcında Allah-təala tövsiyə olaraq həzrət Musaya və möminlərə xəbərdarlıq edir ki, Allahla rabitəyə münasibətdə ehtiyatlı olsunlar. Əgər bu rabitə qırılarsa insan başqa biri ilə rabitə qura bilməz və ya quracağı rabitə ona əmin-amanlıq gətirməz. Oxşar təbirlərlə
464
0

TOHİD

09 apr 2014
«Tohid»-ərəb sözü olub Allahı tək və yeganə bilmək mə'nasını daşıyır. İslam əqidələrinin əsasını təşkil edən «Tovhid» əqidəsi kainatın yeganə xaliqinə inanmağı tələb edir. İslam dininin bəyan etdiyi «Tovhid» əqidəsindən məqsəd aşağıdakılardan ibarətdir:
985
0

ƏDL - Allah ədalətlidir

09 apr 2014
Bildiyiniz kimi «Ədalət» Allahın sifətlərindən biri olduğu halda, Əhli-beyt (ə) məktəbi tərəfindən dinin əsasları olan (Üsuliddinin) ikinci əsası kimi sayılmışdır. Yə'ni bu məsələ Allahın birliyi, Nübüvvət və s.. əsasların kənarında yerləşdirilmişdir.
385
0

NÜBÜVVƏT - İlahi peyğəmbərliyin isbatı

09 apr 2014
İslam dinin əsaslarını təşkil edən mövzulardan biri də «Nübuvvət»-dir. «Nübuvvət» ərəb sözü olub peyğəmbərlik (qeyb aləmi ilə rabitədə olan elçilik) mə'nasını daşıyır. Din alimləri isə peyğəmbərlik haqda belə deyirlər: «Peyğəmbər, Allah tərəfindən öz bəndələrini doğru yola çəkib, onları günahlardan
518
0

İMAMƏT - İslam Peyğəmbərinin (s) canişinliyi

09 apr 2014
Dini əqidələrimizin əsaslarından biri də «İmamət» mövzusudur.
543
0

MƏAD - Ölümdən sonrakı həyatın isbatı

09 apr 2014
Üsuliddinin beşinci və sonuncu əsası «Məad»-dır. «Məad», ərəb sözü olub qayıdış mə'nasını daşıyır. Amma dini termin baxımından məadın mə'nasında belə deyirlir:
370
0

DİNİ ETİQADLARA YİYƏLƏNMƏYİN FAYDALARI

09 apr 2014
Dini etiqadlara yiyələnməyin bir çox faydaları vardır ki, onların bə'zisinə işarə edirik:

Allahın Sifətləri Оnun Zatının eynidir

09 apr 2014
Həzrət Əli (ə), bir xütbəsini belə başlayır: «Həmd оlsun о Allaha ki, tərif edənlər Оnu layiqincə tərif edə bilməzlər, nemətlərini saymaq istəyənlər оnu sayıb qurtara bilməzlər».