Mucir duası
Mьəllif: admin1
Tarix: 13-02-2022, 10:32
Mucir duası
Rəvayətə görə, Həzrəti Rəsul (s) buyurdu: - Mən meraca aparılanda və hər bir asimana yetişəndə mələklərin bu duanı oxuduqlarını gördüm.

Cənab Cəbrayıla sual verdim: - Ya Əbinallah! Bu duanın şərhi nədir? Cəbayıl (ə) ərz etdi: - Ya Rəsulallah, bu bir duadır ki, əgər meşələr qələm və sular mürəkkəb olsa belə, 7 təbəqə göyün mələkləri bu duanın savabının heç yüz mindən birini yaza bilməzlər.

Ya Məhəmməd, əgər bir şəxs bu duanı gündə, ayda, ildə bir dəfə oxuya bilməsə, ömründə cəmi bir dəfə oxusa belə, qeyd etdiyim savab işləri görmüş hesab edilər:

40 min dəfə Quranı xətm edər, 40 min gecə qədir gecəsini tapar, 40 min məscidi təmir etmiş olar, 40 min dəfə piyada yolunda sədəqə vermiş olar.

Ya Rəsulallah, əgər bir şəxs bu duanı sidq ürəkdən yazıb götürsə, 4 kitabı 40 min dəfə oxumuş olar.

Ya Məhəmməd, bu duanın bərəkətindən və əzəmətindən həzrəti Adəmin tövbəsi qəbul olundu. Bu duanın mərhəmətinə həzrəti Yusif qaranlıq quyudan çıxdı, həzrəti Nuh tufandan xilas oldu, həzrəti Əyyub ağlamağın bəlasından xilas oldu, həzrəti İbrahim Nəmrudun odundan nicat tapdı və odu Allah təala onun üçün gülüstana çevirdi.

Bu duanın bərəkətindən İsa peyğəmbər asimana getdi və həzrəti Musa Firon Lənətullahın əlindən zəfər tapdı və həzrəti İsmayıl (ə) qurban kəsilməkdən xilas oldu. Bu duanın bərəkətindən Allah təala Səni Xatəmənnəbi, yəni axırıncı peyğəmbər etdi.


Ya Məhəmməd, kim bu duanı sidq ürəklə oxusa, ya özü üçün götürsə, odda yanmaz, suda batmaz, xalqın gözündə əziz, hörmətli və möhtərəm olar. Cəmi zalımlardan, nanəcib və xəbis adamlardan Allah onu hifz edər və düşmənin dili onun üstünə bağlı olar, sehrli cadu ona dəyməz.

Bu duanın kəramətinə hər kəs şəkk gətirsə kafirdir və islamdan kənardır.MÜCİR DUASI


Bismillahir rəhmanir rəhim

1. Sübhanəkə ya Əllahu təaləytə ya Rəhmanu əcirna minənnari ya mücir.

2. Sübhanəkə ya Rəhimu təaləytə ya Kərimu əcirna minənnari ya mücir.

3. Sübhanəkə ya Məliku təaləytə ya Məliku əcirna minənnari ya mücir.

4. Sübhanəkə ya Qüddusu təaləytə ya Səlamu əcirna minənnari ya mücir.

5. Sübhanəkə ya Mu’minu təaləytə ya Muhəyminu əcirna minənnari ya mücir.

6. Sübhanəkə ya Əzizu təaləytə ya Cəbbaru əcirna minənnari ya mücir.

7. Sübhanəkə ya Mütəkkəbiru təaləytə ya Mütəccəbiru əcirna minənnari ya mücir.

8. Sübhanəkə ya Xaliqu təaləytə ya Bari’u əcirna minənnari ya mücir.

9. Sübhanəkə ya Musavviru təaləytə ya Muqaddiru əcirna minənnari ya mücir.

10. Sübhanəkə ya Hadi təaləytə ya Baqi əcirna minənnari ya mücir.

11. Sübhanəkə ya Vəhhabu təaləytə ya Təvvabu əcirna minənnari ya mücir.

12. Sübhanəkə ya Fəttahu təaləytə ya Mürtahu əcirna minənnari ya mücir.

13. Sübhanəkə ya Səyyidu təaləytə ya Mauləyə əcirna minənnari ya mücir.

14. Sübhanəkə ya Qaribu təaləytə ya Raqibu əcirna minənnari ya mücir.

15. Sübhanəkə ya Mubdi’u təaləytə ya Mu’bidu əcirna minənnari ya mücir.

16. Sübhanəkə ya Həmidu təaləytə ya Məcidu əcirna minənnari ya mücir.

17. Sübhanəkə ya Qədimu təaləytə ya Əzimu əcirna minənnari ya mücir.

18. Sübhanəkə ya Fəfuru təaləytə ya Şəkuru əcirna minənnari ya mücir.

19. Sübhanəkə ya Şəhidu təaləytə ya Şahidu əcirna minənnari ya mücir.

20. Sübhanəkə ya Hənnahu təaləytə ya Mənnahu əcirna minənnari ya mücir.

21. Sübhanəkə ya Baisu təaləytə ya Barisu əcirna minənnari ya mücir.

22. Sübhanəkə ya Muhyi təaləytə ya Mumitu əcirna minənnari ya mücir.

23. Sübhanəkə ya Şəfiqu təaləytə ya Rəfiqu əcirna minənnari ya mücir.

24. Sübhanəkə ya Ənisu təaləytə ya Munisu əcirna minənnari ya mücir.

25. Sübhanəkə ya Cəlilu təaləytə ya Cəmilu əcirna minənnari ya mücir.

26. Sübhanəkə ya Xəbiru təaləytə ya Bəsiru əcirna minənnari ya mücir.

27. Sübhanəkə ya Həfiyyu təaləytə ya Məliyyu əcirna minənnari ya mücir.

28. Sübhanəkə ya Mə’budu təaləytə ya Mövcudu əcirna minənnari ya mücir.

29. Sübhanəkə ya Fəffaru təaləytə ya Qəhharu əcirna minənnari ya mücir.

30. Sübhanəkə ya Məzkuru təaləytə ya Məşkuru əcirna minənnari ya mücir.

31. Sübhanəkə ya Cəvadu təaləytə ya Mə’azu əcirna minənnari ya mücir.

32. Sübhanəkə ya Cəmalu təaləytə ya Cəlalu əcirna minənnari ya mücir.

33. Sübhanəkə ya Sabiqu təaləytə ya Raziqu əcirna minənnari ya mücir.

34. Sübhanəkə ya Sadiqu təaləytə ya Faliqu əcirna minənnari ya mücir.

35. Sübhanəkə ya Səmi’u təaləytə ya Səri’u əcirna minənnari ya mücir.

36. Sübhanəkə ya Rafi’u təaləytə ya Bədi’u əcirna minənnari ya mücir.

37. Sübhanəkə ya Fə’ilu təaləytə ya Mütəali əcirna minənnari ya mücir.

38. Sübhanəkə ya Hadi təaləytə ya Radi əcirna minənnari ya mücir.

39. Sübhanəkə ya Qahiru təaləytə ya Tahiru əcirna minənnari ya mücir.

40. Sübhanəkə ya Alimu təaləytə ya Hakimu əcirna minənnari ya mücir.

41. Sübhanəkə ya Daimu təaləytə ya Qaimu əcirna minənnari ya mücir.

42. Sübhanəkə ya Asimu təaləytə ya Qasimu əcirna minənnari ya mücir.

43. Sübhanəkə ya Fəniyyu təaləytə ya Muğni əcirna minənnari ya mücir.

44. Sübhanəkə ya Vəfiyyu təaləytə ya Qəviyyu əcirna minənnari ya mücir.

45. Sübhanəkə ya Kafi təaləytə ya Şafi əcirna minənnari ya mücir.

46. Sübhanəkə ya Muqaddimu təaləytə ya Müəcciru əcirna minənnari ya mücir.

47. Sübhanəkə ya Əvvalu təaləytə ya Axiru əcirna minənnari ya mücir.

48. Sübhanəkə ya Zahiru təaləytə ya Batinu əcirna minənnari ya mücir.

49. Sübhanəkə ya Raci’u təaləytə ya Mürtəca əcirna minənnari ya mücir.

50. Sübhanəkə ya Zələmənni təaləytə ya Zəttauli əcirna minənnari ya mücir.

51. Sübhanəkə ya Həyyu təaləytə ya Qəyyumu əcirna minənnari ya mücir.

52. Sübhanəkə ya Vahidu təaləytə ya Əhədu əcirna minənnari ya mücir.

53. Sübhanəkə ya Səyyidu təaləytə ya Samədu əcirna minənnari ya mücir.

54. Sübhanəkə ya Qədiru təaləytə ya Kəbiru əcirna minənnari ya mücir.

55. Sübhanəkə ya Vali təaləytə ya Ali əcirna minənnari ya mücir.

56. Sübhanəkə ya Aliyyu təaləytə ya Alə əcirna minənnari ya mücir.

57. Sübhanəkə ya Valiyyu təaləytə ya Maulə əcirna minənnari ya mücir.

58. Sübhanəkə ya Zəri’u təaləytə ya Bəri’u əcirna minənnari ya mücir.

59. Sübhanəkə ya Xafizu təaləytə ya Rafi’u əcirna minənnari ya mücir.

60. Sübhanəkə ya Muqsitu təaləytə ya Cəmi’u əcirna minənnari ya mücir.

61. Sübhanəkə ya Mu’izzu təaləytə ya Mu-Muzillu əcirna minənnari ya mücir.

62. Sübhanəkə ya Hafizu təaləytə ya Hafidu əcirna minənnari ya mücir.

63. Sübhanəkə ya Qadiru təaləytə ya Müqtədiru əcirna minənnari ya mücir.

64. Sübhanəkə ya Alimu təaləytə ya Halimu əcirna minənnari ya mücir.

65. Sübhanəkə ya Hakimu təaləytə ya Həkimu əcirna minənnari ya mücir.

66. Sübhanəkə ya Mü’ti təaləytə ya Məni’u əcirna minənnari ya mücir.

67. Sübhanəkə ya Zərru təaləytə ya Həfi’u əcirna minənnari ya mücir.

68. Sübhanəkə ya Mucibu təaləytə ya Hasibu əcirna minənnari ya mücir.

69. Sübhanəkə ya Adilu təaləytə ya Fasilu əcirna minənnari ya mücir.

70. Sübhanəkə ya Lətifu təaləytə ya Şərifu əcirna minənnari ya mücir.

71. Sübhanəkə ya Rəbbu təaləytə ya Həqqu əcirna minənnari ya mücir.

72. Sübhanəkə ya Məcidu təaləytə ya Vahidu əcirna minənnari ya mücir.

73. Sübhanəkə ya Əfvu təaləytə ya Müntəqimu əcirna minənnari ya mücir.

74. Sübhanəkə ya Vasi’u təaləytə ya Muvassi’u əcirna minənnari ya mücir.

75. Sübhanəkə ya Rə’ufu təaləytə ya Atufu əcirna minənnari ya mücir.

76. Sübhanəkə ya Fərdu təaləytə ya Vitru əcirna minənnari ya mücir.

77. Sübhanəkə ya Muqitu təaləytə ya Muhitu əcirna minənnari ya mücir.

78. Sübhanəkə ya Vəkilu təaləytə ya Ədlü əcirna minənnari ya mücir.

79. Sübhanəkə ya Mubinu təaləytə ya Mətinu əcirna minənnari ya mücir.

80. Sübhanəkə ya Bərru təaləytə ya Vədudu əcirna minənnari ya mücir.

81. Sübhanəkə ya Rəşidu təaləytə ya Mürşidu əcirna minənnari ya mücir.

82. Sübhanəkə ya Nuru təaləytə ya Münəvviru əcirna minənnari ya mücir.

83. Sübhanəkə ya Nasiru təaləytə ya Nasıru əcirna minənnari ya mücir.

84. Sübhanəkə ya Saburu təaləytə ya Sabiru əcirna minənnari ya mücir.

85. Sübhanəkə ya Muhsi’u təaləytə ya Munşi’u əcirna minənnari ya mücir.

86. Sübhanəkə ya Sübhanu təaləytə ya Dəyyanu əcirna minənnari ya mücir.

87. Sübhanəkə ya Mufisu təaləytə ya Qiyasu əcirna minənnari ya mücir.

88. Sübhanəkə ya Fatiru təaləytə ya Haziru əcirna minənnari ya mücir.

89. Sübhanəkə ya Zəlizzi Vəl Cəlali təaləytə ya Zəl Cəbəruti Vəl Cəlali əcirna minənnari ya mücir

Sübhanəkə, la ilahə illə əntə.

Sübhanəkə, inni kuntu minnəzzalimin.

fəctəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl fəmmi və kəzalikə müncil muminin. Və səllallahu əla xəyri xəlqihi səyyidinə Muhammədin və alihi əcməin Vəlhəmdu lillahi rəbbil aləmin. Və ni’məl vəkilu vəla haylə vəla qüvvətə illa billahil əliyyul əzim.


Mucir duası ərəb


سُبْحانَكَ يا اَللهُ تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا رَحيمُ تَعالَيْتَ يا كَريمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مَلِكُ تَعالَيْتَ يا مالِكُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قُدُّوسُ تَعالَيْتَ يا سَلامُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُؤْمِنُ تَعالَيْتَ يا مُهَيْمِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عَزيزُ تَعالَيْتَ يا جَبّارُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُتَكَبِّرُ تَعالَيْتَ يا مُتَجَبِّرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا خالِقُ تَعالَيْتَ يا بارِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُصَوِّرُ تَعالَيْتَ يا مُقَدِّرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا هادى تَعالَيْتَ يا باقى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا وَهّابُ تَعالَيْتَ يا تَوّابُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا فَتّاحُ تَعالَيْتَ يا مُرْتاحُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ ياسيِّدي تَعالَيْتَ يامولاي اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قَريبُ تَعالَيْتَ يا رَقيبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُبْدِئُ تَعالَيْتَ يا مُعيدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَميدُ تَعالَيْتَ يا مَجيدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قَديمُ تَعالَيْتَ يا عَظيمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا غَفُورُ تَعالَيْتَ يا شَكُورُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا شاهِدُ تَعالَيْتَ يا شَهيدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَنّانُ تَعالَيْتَ يا مَنّانُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا باعِثُ تَعالَيْتَ يا وارِثُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُحْيى تَعالَيْتَ يا مُميتُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا شَفيقُ تَعالَيْتَ يا رَفيقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا اَنيسُ تَعالَيْتَ يا موُنِسُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا جَليلُ تَعالَيْتَ يا جَميلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا خَبيرُ تَعالَيْتَ يا بَصيرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مَجيرُ،سُبْحانَكَ يا حَفِىُّ تَعالَيْتَ يا مَلِىُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مَعْبُودُ تَعالَيْتَ يا مَوُجُودُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا غَفّارُ تَعالَيْتَ يا قَهّارُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مَذْكُورُ تَعالَيْتَ يا مَشْكُورُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا جَوادُ تَعالَيْتَ يا مَعاذُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا جَمالُ تَعالَيْتَ يا جَلالُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سابِقُ تَعالَيْتَ يا رازِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا صادِقُ تَعالَيْتَ يا فالِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سَميعُ تَعالَيْتَ يا سَريعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا رَفيعُ تَعالَيْتَ يا بديعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا فَعّالُ تَعالَيْتَ يا مُتَعالُ اجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قاضى تَعالَيْتَ يا راضى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قاهِرُ تَعالَيْتَ يا طاهِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عالِمُ تَعالَيْتَ يا حكِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا دآئِمُ تَعالَيْتَ يا قآئِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عاصِمُ تَعالَيْتَ يا قاسِمُ اِجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا غَنِىُّ تَعالَيْتَ يا مُغْنى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا وَفِىُّ تَعالَيْتَ يا قَوِىُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا كافى تَعالَيْتَ يا شافى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُقَدِّمُ تَعالَيْتَ يا مُؤَخِّرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا اَوَّلُ تَعالَيْتَ يا آخِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ظاهِرُ تَعالَيْتَ يا باطَنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا رَجآءُ تَعالَيْتَ يا مُرْتَجى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ذَا الْمَنِّ تَعالَيْتَ يا ذَا الطَّوْلِ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَىُّ تَعالَيْتَ يا قَيّوُمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا واحِدُ تَعالَيْتَ يا اَحَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سَيِّدُ تَعالَيْتَ يا صَمَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قَديرٌ تَعالَيْتَ يا كَبيْرٌ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا والى تَعالَيْتَ يا مُتَعالى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عَلِىُّ تَعالَيْتَ يا اَعْلى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا وَلِىُّ تَعالَيْتَ يا مَوْلى اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ذارِئُ تَعالَيْتَ يا بارِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا خافِضُ تَعالَيْتَ يا رافِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُقْسِطُ تَعالَيْتَ يا جامِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُعِزُّ تَعالَيْتَ يا مُذِلُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حافِظُ تَعالَيْتَ يا حَفيظُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا قادِرُ تَعالَيْتَ يا مُقْتَدِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عَليمُ تَعالَيْتَ يا حَليمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا حَكَمُ تَعالَيْتَ يا حَكيمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُعْطى تَعالَيْتَ يا مانِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ضآرُّ تَعالَيْتَ يا نافِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُجيبُ تَعالَيْتَ يا حَسيبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عادِلُ تَعالَيْتَ يا فاصِلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا لَطيفُ تَعالَيْتَ يا شَريفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا رَبُّ تَعالَيْتَ يا حَقُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ماجِدُ تَعالَيْتَ يا واحِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا عَفُوُّ تَعالَيْتَ يا مُنْتَقِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا واسِعُ تَعالَيْتَ يا مُوَسِّعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا رَؤوُفُ تَعالَيْتَ يا عَطوُفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا فَرْدُ تَعالَيْتَ يا وِتْرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُقيتُ تَعالَيْتَ يا مُحيطُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا وَكيلُ تَعالَيْتَ يا عَدْلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُبينُ تَعالَيْتَ يا مَتينُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا بَرُّ تَعالَيْتَ يا وَدُودُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا يارَشيدُ تَعالَيْتَ يا مُرْشِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا نُورُ تَعالَيْتَ يا مُنَوِّرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا نَصيرُ تَعالَيْتَ يا ناصِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا صَبُورُ تَعالَيْتَ يا صابِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُحْصى تَعالَيْتَ يا مُنْشِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا سُبْحانُ تَعالَيْتَ يا دَيّانُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا مُغيثُ تَعالَيْتَ يا غِياثُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا فاطِرُ تَعالَيْتَ يا حاضِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيرُ، سُبْحانَكَ يا ذَا الْعِزِّ والْجَمالِ تَبارَكْتَ يا ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْجَلالِ، سُبْحانَكَ لا اِلـهِ اِلاّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجىِ الْمُؤمِنينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّد وَآلِهِ اَجْمَعينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمينَ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ الْعَليِّ العَظيمِ .

Oxşar xəbərlər
«    Fevral 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829