Bilik və nadanlıq
Mьəllif: admin1
Tarix: 30-06-2018, 10:36
Bilik və nadanlıq

Biliyin və bilikli olmağın dəyəri.
Quran:
«De ki, bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi?! Yalnız ağıl sahibləri ibrət alarlar.»
«Allah iman gətirənlərin və elm bəxş edilmişlərin dərəcələrini yüksəldər. Allah əməllərinizdən agahdır.»
Hədis:
Allahın Peyğəmbəri (s): «Alimin günahı birdir, nadanın günahı iki.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bilikli olmaq bütün yaxşılıqların, nadanlıq isə bütün pisliklərin başıdır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bilik qazanmaq hər bir müsəlmana vacib-dir... Allaha sitayiş və itaət biliklə edilər. Qohumluq tellərinin qırılmaması, halalın haramdan ayırd edilməsi də biliklə mümkündür. Bilik əməlin rəhbəridir və əməl ona tabe olar. Xoşbəxtlərə elm ilham olunar, bədbəxtlərsə ondan məhrum qalarlar.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «İnsanların ən dəyərlisi daha çox bilik sahibləri, insanların ən dəyərsizi isə daha az biliyi olanlardır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «İnsanların peyğəmbərlik dərəcəsinə ən yaxın olanları alimlər və döyüşçülərdir.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Qiyamət günündə alimlərin qələminin mürəkkəbi ilə şəhidlərin qanı ilə ölçüləcək və qələmin mürəkkəbi şəhidlərin qanından daha ağır gələcək.»
İmam Əli (ə): «Fəzilətlərin başı bilikdir. Fəzilətlərin son nöqtəsi də bilikdir.»[1091]4452. İmam Əli (ə): «Bilik öndə gedən, əməl çapar və nəfs isə palçıqlı minikdir.»
İmam Əli (ə): «Bilik ağlın çırağıdır.»
İmam Əli (ə): «Bilik necə də gözəl yolgöstərəndir.»
İmam Əli (ə): «Bilik ailə şərafətinin ən yüksək şərəfidir.»
İmam Əli (ə): «Bilik möminin itmiş malıdır.»
İmam Əli (ə): «Biliyin hörmətinə yalnız bu bəs edər ki, hətta onu yaxşı bilməyən də onu bilməsindən dəm vurar və onu elmli, bilikli kimi göstərəndə buna şad olar. Nadanlığın pis olmasına təkcə bu bəsdir ki, hətta nadan və elmdən bəhrəsi olmayan da ondan bezər.»
İmam Əli (ə): «Heç bir xəzinə elmdən daha xeyirli deyil.»
İmam Əli (ə): «Heç bir şərafət bilik kimi deyil.»
İmam Əli (ə): «Hər bir qaba nəsə qoyduqda, onun tutumu azalar. Yalnız biliyin qabına qoyulanlar artdıqca, onun tutumu da çoxalar.»
İmam Əli (ə): «Allah bəndəsini alçaltmaq istədikdə onu elmdən bəhrəsiz qoyar.»
İmam Əli (ə): «Bilik həyatdır.»
İmam Əli (ə): «Həqiqətən, bilik qəlblərin həyatı (mayası), kor gözlərin işığı və gücsüz bəndələrin gücüdür.»
İmam Əli (ə) Kumeyl ibn Ziyadın əlindən tutaraq onu qəbristanlığa apardı. Çölə çatdıqda, dərindən bir ah çəkib ona buyurdu: «Ey Kumeyl! Bilik mal-dövlətdən yaxşıdır. Çünki bilik səni qoruyur, ancaq var-dövləti sən qorumalısan. Var-dövlət xərcləndikcə azalar, ancaq bilik verilməklə çoxalar. Var-dövlətin verdiyi, onun aradan getməsi ilə yox olar (ictimai mövqe və hörmətini itirər).»
İmam Əli (ə): «Mal toplayanlar diri olsalar da ölüdürlər, elm əhli isə dünya durduqca yaşayacaqlar. Bədənləri aradan gedər, ancaq xatirələri qəlblərdə qalar.»
İmam Əli (ə): «Alim ölmüş olsa belə, sağdır. Nadan isə diri olsa da ölmüşdür.»
İmam Baqir (ə): «Elmdən heç nəyi olmayan ürək, abadlaşdıranı olmayan xaraba ev kimidir.»
İmam Sadiq (ə): «Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir.»

Elmin ibadətdən üstünlüyü.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Az elm çox ibadətdən yaxşıdır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elm və bilik qarışmış yuxu, nadanlıqla qılınan namazdan yaxşıdır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Alimin abiddən üstünlüyü, günəşin ulduzlardan üstünlüyü kimidir. Abidin qeyri-abiddən üstünlüyü isə ayın ulduzlardan üstünlüyünə bənzər.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Alimin bir saat yatağına dirsəklənib öz elmini və işlərini nəzərdən keçirməsi, abidin yetmiş il ibadətindən yax-şıdır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Alim abiddən 70 mərtəbə üstündür. Hər mərtəbə ilə digər mərtəbələr arasında at yetmiş il qaçar. Bu üstünlüyün səbəbi odur ki, şeytan insanların arasında bidət yaradar və alim bunu başa düşərək insanları ondan çəkindirər. Ancaq abidin başı öz ibadətinə qarışar və bidəti nə başa düşər, nə də ona diqqət yetirər.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Məhəmmədin canı əlində olana and olsun ki, bir alimin olmasının hər bir anı şeytan üçün min abiddən daha ağırdır. Çünki abid öz fikrində, alim isə başqalarının fikrindədir.»
İmam Baqir (ə): «Bir saatlıq elmi müzakirə, bir gecə ibadətdən daha yaxşıdır.»
İmam Baqir (ə): «Öz elmindən bəhrələnən alim, yetmiş min abiddən daha yaxşıdır.»

Alimin ölümü.
Allahın Peyğəmbəri: «Alimin ölümü əvəzsiz müsibət və yeri doldurulmayacaq bir çatdır. O, qürub edən bir ulduzdur. Bir qəbilənin ölümü (ölümünə dözmək) bir alimin ölümündən daha asandır.»

Alimin üzünə baxmaq ibadətdir.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Alimin üzünə məhəbbətli nəzərlərlə baxmaq ibadətdir.»
İmam Sadiq (ə) (Peyğəmbərin (s) «Alimlərin üzünə baxmaq ibadətdir» sözü barədə suala cavabından): «Məqsəd o alimdir ki, üzünə baxdıqda, axirət yadına düşsün. Bunun əksi olanın üzünə baxmaq fitnə (azğınlıq) yaradar.»

Elm öyrənməyə təşviq etmək.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elm öyrənin, hətta Çində olsa belə. Çünki elm öyrənmək hər bir müsəlmana vacibdir.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elm öyrənmək hər bir müsəlmana vacibdir. Bilin ki, Allah elmin ardınca düşənləri sevər.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər kim bir saat elm öyrənməyin çətinliyinə səbr etməsə, həmişəlik nadanlığın çətinliyində qalacaq.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «İki qarınqulu heç vaxt doymaz: elm axtaran və dünya axtaran.»
İmam Sadiq (ə): «Əgər camaat elmin nə qədər xeyirli olduğunu bilsəydi, mütləq hər an onu axtarmaqla məşğul olardı. Hətta onun yolunda qan tökməli və dənizin dərinliklərinə baş vurmalı olsalar belə.»

Elm axtaran.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Nadanlar arasında elm axtaran şəxs, ölülər arasında diri insan kimidir.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elm axtaran elm öyrənən vaxt ölüm haqlayarsa, o, şəhid olmuşdur.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim elm öyrənmək üçün bayıra çıxarsa, qayıdana qədər Allah yolunda addımlamış olar.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elm dalınca düşən, gündüzlər oruc tutub gecəsini ibadətlə keçirən kimidir. Kimsə bir fəsil elm öyrənsə, onunçun Əbuqeys dağının qızıl olması və onu Allah yolunda verməsindən daha yaxşıdır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim elm dalınca düşərsə, Allah onun ruzisini öhdəsinə götürər.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elm axtaran, rəhmət axtarar. Elm arxasınca düşmək, İslamın dirəyidir və mükafatını peyğəmbərlər verərlər.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Mələklər öz qanadlarını elm axtaran üçün açar və onun bağışlanmasını dilərlər.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim elm axtarmaq üçün yol qət edərsə, Allah onu cənnətə açılan yola hərəkətləndirər.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim elm axtararsa, cənnət onun arxasınca qaçar.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bütün əşyalar, hətta dənizdəki balıqlar, yer üzündəki həşaratlar və sürünənlər, çölün yırtıcıları və gəmiricilərinin hamısı, elm axtaranın bağışlanmağını dilərlər.»
İmam Əli (ə): «Kim elm öyrənərkən ölümü çatarsa, onunla peyğəmbərlər arasında təkcə bir dərəcə fərq olar.»

Öyrətmək.
Məsih (ə): «Hər kim bilsə, əməl etsə və öyrətsə böyük qeyb aləmində əzəmətilə tanınacaq.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Ən yaxşı sədəqə, insanın elm öyrənməsi və sonra onu qardaşına öyrətməsidir.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Allah kimsəyə elm bəxş edərsə və o, bildiyi halda elmini gizlədərsə, qiyamət günündə ağzına oddan cilov vurulmuş halda Allahın yanına gətiriləcək.»
İmam Əli (ə): «Allah alimləri öyrətməyə təhkim etməmiş cahillərdən öyrənmək haqda öhdəlik almadı.»
İmam Əli (ə): «Elmdən başqa hər bir şey xərcləndikcə azalar.»
İmam Baqir (ə): «Hər kim doğru yolun bir fəslini öyrədərsə, bu onunçun doğru yola əməl edənin mükafatı qədərdir. Əməl edənlərin də mükafatından heç nə azalmaz.»
İmam Sadiq (ə): «Hər şeyin zəkatı var. Elmin zəkatı da onu əhlinə öyrətməkdir.»

Müəllimin dəyər-qiyməti.
«Tənbihul Xəvatir»: Allah-taala Musaya vəhy edərək buyurdu: «Ya Musa! Yaxşı şeyləri öyrən və onları camaata da öyrət. Çünki mən müəllimlərin və öyrənənlərin qəbirlərini işıqlandıracağam ki, öz yerlərində vəhşət və tənhalıq hiss etməsinlər.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Sizə bağışlayanların ən mərhəmətlisindən xəbər verimmi? Allah bağışlayanların ən mərhəmətlisidir. Mən Adəm övladlarının bağışlayanlarının ən mərhəmətlisiyəm. Məndən sonra sizlərin ən mərhəmətlisi, elm öyrədən və bu yolla elmi yayılan kimsədir. O, qiyamət günündə təkbaşına, sanki bir ümmət və eləcə də Allah yolunda öldürülmək üçün canbazlıq edən kimsə kimi dirildiləcək.»
İmam Baqir (ə): «Yerdəki heyvanlar, dənizdəki balıqlar, Allahın göyləri və yerində olan irili-xırdalı hər bir varlıq yaxşı işləri öyrədənin bağışlanmasını diləyir.»

Allah və Allahdan qeyrisi üçün öyrənmək.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim elmi Allaha görə öyrənərsə, elmin hər hansı dərəcəsinə çatdıqda özünü daha həqir görər, camaatla daha təvazökar olar, Allah qorxusu çoxalar və dini işlərdə çalışqan olar. Allahdan savayı hər nəyə çatmaz. Belə şəxs elmdən bəhrələnər. Deməli, onu öyrənmək lazımdır. Ancaq kimsə elmi dünyaya, camaat arasında və hakimin, sultanın yanında mövqe qazanmaqdan ötrü öyrənərsə, özünü böyük sanmaq, camaata qarşı daha təkəbbürlü və Allahdan daha xəbərsiz olmaq və dindən daha çox uzaqlaşmaqdan qeyri elmin hər hansı bir dərəcəsinə çatmaz. Buna görə də insan (elmi bu məqsədlə öyrənməkdən) çəkinməli və qiyamətdə öz əleyhinə sübut, peşmançılıq və rüsvayçılıq qazanmamalıdır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim elmi camaatı aldatmaq üçün öyrənərsə, cənnət qoxusunu tapmaz.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Allahdan qeyrisi üçün elm öyrənənin yeri cəhənnəm olar.»
İmam Əli (ə): «Nə imkanınız olsa, elm öyrənin. Məbada dörd işdən ötrü elm öyrənəsiniz: alimlər arasında özünü öymək, cahillərlə mübarizə aparmaq, məclislərdə özünü göstərmək və ya camaatın diqqətini özünə cəlb edib onlara başçılıq etmək üçün.»
İmam Sadiq (ə): «Kim Allah üçün elm öyrənib Allah üçün (ona) əməl etsə və Allah xatirinə başqalarına öyrətsə, mələklərin səmasında onun böyüklüyü anılaraq deyiləcək: Allahdan ötrü öyrəndi, Allah üçün əməl etdi və Allah xatirinə öyrətdi.»

Müəllim seçmək.
Məsih (ə): «Haqqı batil əhlindən öyrənin və haqq əhlindən öyrənməyin. Sözü ölçüb-biçib danışın.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elm dindir. Namaz dindir. Ona görə də baxın ki, elmi kimdən öyrənirsiniz.»
İmam Əli (ə): «Hikməti hər kim sizin üçün gətirsə, ondan öyrənin. Nə dediyinə fikir ver, kimin dediyinə baxma.»
İmam Baqir (ə): «Elmi rəbbanı alimdən qeyrisindən əldə etmək (və ya rəbbanı alimdən başqasından öyrənmək) olmaz. Belə alimi ağılla tanımaq olar.»

Şagirdin müəllim üzərində haqqı.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elm öyrətdiyiniz və elm öyrəndiyiniz insanlarla yumşaq və mülayim olun.»
İmam Səccad (ə): «Sənin şagirdlərinin haqqı budur ki, Allah sənə verdiyi elm, bilik və səninçün açdığı (bilik) xəzinələrinə görə səni şagirdinə başçı etdiyini biləsən. Buna görə də camaata yaxşı dərs keçsən, onlarla kobudluqla və pis rəftar etməsən, dərs verməkdən bezməsən Allah öz fəzl və lütfündən sənin elminə artırar. Ancaq öz biliyini camaatdan əsirgəsən və ya elm öyrənmək üçün yanına gəldikdə onlarla kobud və pis rəftar olsan, onda Allahın haqqı var, elmi və onun əzəmətini səndən alıb sənin yerini camaatın qəlbindən silsin.»
İmam Sadiq (ə) («Təkəbbürlə camaatdan üz döndərmə» ayəsi haqda): «Elm öyrənmək üçün yanına gələn insanlara eyni gözlə baxmalısan.»

Müəllimin şagird üzərində olan haqqı.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Üç nəfər var ki, nifaqı açıq-aşkar olan münafiqdən başqa, kimsə onlara hörmətsizlik etməz: İslam dininin ağsaqqalları, ədalətli rəhbər və yaxşılıqları öyrədən.»
İmam Əli (ə): «Alim insanın sənin üzərində olan haqlarından biri budur ki, (camaatın arasında olduqda) hamını salamlayıb ona xüsusi salam verəsən, qarşısında oturasan, onun yanında qaş, göz və əllə işarə etməyəsən. Onun fikrinin əleyhinə çıxıb deməyəsən ki, «filankəs deyib.» Onun yanında qeybət etməyəsən, məclisində burnunda danışmayasan, paltarından tutmayasan, yorğun olsa israrla sual soruşmayasan. Məclislərinin uzun-uzadılığından bezməyəsən. Çünki onunla yoldaşlıq xurma ağacının əhvalatına bənzəyir ki, nə vaxt ondan səninçün nəsə düşəcəyini gözləyirsən.»
İmam Əli (ə): «Yaltaqlıq və paxıllıq möminin sifəti deyil, yalnız elm öyrətməkdə istisnadır.»
İmam Səccad (ə): «Sənin ustadının haqqı budur ki, hörmət edəsən, onun vüqarını qoruyasan, sözlərinə diqqətlə qulaq asasan, üzünü ona tutasan və ona diqqət yetirəsən, üstünə səsini qaldırmayasan, kimsə ondan sual soruşsa sən cavab verməyəsən və onun cavab verməsinə imkan yaradasan. Onun yanında heç kimlə danışmayasan, heç kimin qeybətini etməyəsən, sənin yanında onu pisləsələr müdafiə edəsən. Eyblərini örtəsən, yaxşılıqlarını və gözəl sifətlərini aşkara çıxarasan, düşmənləri ilə oturub durmayasan, dostu ilə düşmənçilik etməyəsən. Bu işləri görsən Allahın mələkləri şəhadət verərlər ki, sən camaat üçün deyil, böyük Allahın razılığından ötrü həmin ustadın yanına gedib ondan elm öyrənmisən.»

Alimi əziz tutmaq.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim alimin pişvazına çıxarsa, mənim pişvazıma çıxmışdır. Kim alimlə görüşə getsə, mənimlə görüşər. Kim alimlə oturub-durarsa, mənimlə əyləşmişdir. Hər kim mənimlə əyləşsə, mənim Allahımla əyləşmiş kimidir.»
İmam Əli (ə): «Nə vaxt alim gördün, ona qulluq et.»
İmam Əli (ə): «Alimə hörmət edən, Allaha hörmət etmiş-dir.»

Alimin riayət etməli olduğu məqamlar.
Xızır (ə) (Musaya xitabən): «Ya Musa! Əgər elm istəyirsənsə, özünü onu öyrənməyə həsr et. Çünki elm bütün vaxtını onu öyrənməyə sərf edənindir.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Onda on sifət yaranmamış insanın ağlı kamilləşməz: .... Yaşadıqca elm öyrənməkdən yorulmasın.»
İmam Əli (ə): «Elm öyrənməkdə özünü çalışqan etmək, onu öyrənməkdən yorulmamaq və biliklərini çox sanmamaq elm öyrənənin boynunadır.»
İmam Əli (ə): «Uzun müddət öyrənəndən qeyrisi, elm qazanmaz.»
İmam Əli (ə): «Öyrəndikləri barədə çox düşünən, öz biliyini möhkəmləndirər və başa düşmədiklərini dərk edər.»

Alimlərin dəyər-qiyməti.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Alimlər Allahın xalq arasında əmanətləridir.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Alimlərin başqalarından üstünlüyü, peyğəmbərin öz ümməti üzərində olan üstünlüyü qədərdir.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim «mən aliməm» desə, nadandır.»
İmam Əli (ə): «Alimlər camaatın hakimləridir.»
İmam Əli (ə): «Alim odur ki, elmdən doymasın və özünü doymuş kimi də göstərməsin.»
İmam Əli (ə): «Alim odur ki, elm öyrənməkdən yorulma-sın.»
İmam Sadiq (ə): «Bizim şiə alimlərimiz, qarşı tərəfində iblis və divlərin olduğu sərhəddin keşikçiləridir və onların gücsüz şiələrimizə hücumunun, iblisin və ardıcıllarının onlara hakim kəsilməsinin qarşısını alırlar.»

Elmin meyvəsi.
Quran:
«İnsanların, heyvanların və davarların da müxtəlif rəhbəri vardır. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxarlar. Həqiqətən, Allah hər şeyə qalib olan və bağışlayandır.»
Hədis:
İmam Əli (ə): «Elmin meyvəsi, ondan istifadə etməkdir.»
İmam Əli (ə): «Elmin meyvəsi itaətdir.»
İmam Əli (ə): «Elmin meyvəsi, əməli (Allah üçün) saflaşdır-maqdır.»
İmam Sadiq (ə) («Misbahuş- Şəriyyə» kitabında qeyd edildiyinə görə): «(Allahdan) Qorxu elmin mirası, bilik tanımağın işığı və imanın qəlbidir. İradəli olmayan alim deyil, elmin dolaşıq və mürəkkəb məsələlərində incəlikləri bilsə belə. Allah-taala buyurmuşdur: Allahın bəndələri arasında yalnız alimlər ondan qorxarlar.»

Alimə yaraşan sifətlər.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kimsə başa düşməyib əməl etsə, onun dağıtmağı düzəltməyindən çox olar.»
Allahın Peyğəmbəri: «Bilməyib anlamadan ibadət edən dəyirman uzunqulağına bənzər.»
İmam Əli (ə): «Kim özünü xalqın rəhbəri edərsə, başqalarını öyrətməzdən əvvəl özü öyrənməlidir. (Camaatı) Dili ilə tərbiyələndirməmiş, əməli və rəftarı ilə tərbiyə verməlidir. Özünə müəllim və tərbiyəçilik edən, camaata müəllim və tərbiyəçilik edəndən daha artıq hörmətə, ehtirama lay-iqdir.»
İmam Əli (ə): «Bildiklərini tətbiq etmək, sonra isə bilmədiklərini öyrənməyə getmək alimin üzərinə düşən işdir.»
İmam Əli (ə): «Elm və əməl bir-biri ilə bağlıdır. Buna görə də bilən əməl etməli və əməl edən də bilməlidir. Elm əməli səslər, əgər cavab versə qalar, yoxsa gedər.»
İmam Sadiq (ə): «Elm öyrətdikdə kobudluq və zorakılığa yol verməməli və kimsə ona elm öyrətmək istədikdə (bunu özünə) ayıb saymamalıdır.»
İmam Sadiq (ə): «Kim bəsirətsiz iş görərsə, çöldə ilğımın ardınca hərəkət edən kimidir. O nə qədər tez gedərsə, bir o qədər uzaq düşər.»

Elmə əməl etməyə həvəsləndirmək.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elmdə bir-birinizlə həmrəng olun. Çünki sizlərdən hər birinizin elmində xəyanəti, mala xəyanət etməkdən daha pisdir və qiyamət günündə Allah-taala sizdən bunun hesabını soracaqdır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Alimlərin səyi başa düşməyə, nadanların səyi isə rəvayət etməyə yönəlib.»
Allahın Peğəmbəri (s): «Cənnətdəkilərin bir dəstəsi, bir qrup cəhənnəm əhlinə baxarıq deyər: Biz sizlərin tərbiyə və təlimlərinizin bərəkətindən cənnətə gəldik. Necə oldu ki, sizin özünüz cəhənnəmə düşdünüz? Deyərlər: Biz yaxşı işlər görməyi əmr etsək də, özümüz ona əməl etmədik.»
İmam Əli (ə): «İnsanları elm öyrənməyə həvəsdən salan budur ki, çox az alimin bildiklərinə əməl etdiyini görürlər.»
İmam Əli (ə): «Dünya, yalnız elm olduğu yerlərdən başqa, başdan-başa nadanlıqdır. Elmin də yalnız əməl olunan hissəsini çıxmaqla, qalan hamısı hüccətdir.»
İmam Əli(ə):«Elmsiz əməl ağır yük, əməlsiz elm isə azğınlıq¬dır.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Abır-həya etməyən alim və nadan abid mənim belimi qırdı. Çünki nadan öz ibadəti ilə camaatı aldadar, alim isə öz günah əməli ilə onları perik salar.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bir xəbər eşitdikdə onu həyata keçirmək barədə fikirləşin, onu nəql etməyi düşünməyin. Çünki elmi nəql edənlər çox, onu tətbiq edənlər azdır.»

Alimin cəzalandırılmasında tələbkarlıq.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Cəhənnəmdəkilər əməlsiz alimin ilənmiş qoxusundan əziyyət çəkərlər.»
İmam Əli (ə): «Allah yanında bilənlərlə bilməyənlərin cəzası eyni deyil. Allah bizi və sizləri malik olduğumuz elmdən faydalandırar və onu özü üçün saflaşdırar. Həqiqətən, O, eşidən və (duanı) qəbul edəndir.»
İmam Əli (ə): «Alimin büdrəməsi, sərnişinlərini batıran və özü də qərq olan gəminin sınması kimidir.»
İmam Sadiq (ə): «Alimin bir günahı bağışlanana kimi nadanın yetmiş günahı bağışlanar.»
İmam Sadiq (ə): «İnsanlar arasında (günahkarlar) öz elmindən azacıq da olsa faydalanmayan alimin əzabı ən ağır olacaqdır.»
İmam Sadiq (ə) («Məsbah ol Şəriyyə» kitabında qeyd olunduğu kimi): «Allah-taala Davuda (ə) vəhy buyurdu: «Əməlsiz alimə qarşı görüləcək ən yüngül iş, yetmiş daxili əzabdan şiddətli olacaqdır. Həmin əzab budur ki, məni anmağın şirinliyini onun qəlbindən çıxaracağam.»

Pis alimlər.
Məsih (ə): «Dünyasını axirətindən üstün tutan və dünyaya üz çevirəni, ona ziyan vuranı xeyir gətirəndən çox sevəni necə elm əhlinin sırasında sayasan?»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Dinar dinin dərdi, alim isə dinin həkimidir. Görsəniz ki, həkim bu dərdə mübtəla olub, ondan ümüdünüzü üzün və bilin ki, o, başqasının xeyirxahı deyil.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bilin ki, pislərin ən pisi pis alimlərdir. Yaxşıların ən yaxşısı isə yaxşı alimlərdir.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Kimin elmi çoxalarsa və doğru yola meyli artmazsa, Allahdan uzaq düşməyindən qeyri artımı olmaz.»
İmam Sadiq (ə): «Məlundur, məlundur o alim ki, zalım hökmdarın ardınca gedərək, zülmkarlıqda ona kömək etmiş olsun.»
İmam Əskəri (ə) (Pis əməl sahibi olan alimləri təsvir edərkən): «Onların gücsüz (zərərə davamsız) şiələrə vurduğu ziyan, Yezidin qoşununun Hüseyn ibn Əli (ə) və onun dostlarına vurduğu ziyandan çoxdur. Çünki qoşundakılar onların canını və malını aldı, ancaq bu pisəməl alimlər ... bizim aciz şiələrimizin qəlblərinə şəkk-şübhə salarıq azdırdılar.»

Elmin mənası.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Elm üç növdür: aydın və pozulmamış ayə, ya orta fərizə və yaxud möhkəm adət. Bunların fövqündə isə qeyri-zəruri fəzilət durur.»
İmam Sadiq (ə): «Elm öyrənməklə deyil, əksinə, Allah-taalanın doğru yola yönəltmək istədiyi hər kəsin ürəyində işıqlandırdığı nurdur. Buna görə də elm istəyirsənsə, öncə bəndəlik həqiqətini öz canında axtar. Elmi də ondan istifadə etməklə axtar və Allahdan dərrakə, bilik istə ki, səni dərrakəli və alim etsin»
Allahın Peyğəmbəri (s): Bir kişi Allahın Peyğəmbərinin (s) yanına gəlib ərz etdi: «Ya Rəsulallah! Elm nədir?» Buyurdu: «Dinməzlik.» Ərz etdi: «Daha nə?» Buyurdu: «Qulaq asmaq.»Ərz etdi: «Daha sonra?» Buyurdu: «Qorumaq və muğayat olmaq.» Ərz etdi: «Bunlar olduqda nə?» Buyurdu: «Ondan istifadə etmək.» Ərz etdi: «Daha sonra nə, ey Allahın Peyğəmbəri?» Buyurdu: «Onu yaymaq.»

Xeyirsiz biliklərin pislənməsi.
Allahın Peyğəmbəri (s) (Ərz edərdi): «İlahi! Xeyir gətirməyən bilikdən, təvazökarlığı olmayan qəlbdən, eşidilməyən duadan və doymayan nəfsdən Sənə pənah aparıram»
İmam Əli (ə): «Bil ki, boş bilikdə xeyir yoxdur. Öyrənməyə layiq olmayan biliyi öyrənmək fayda verməz.»
İmam Kazim (ə): «Allahın Peyğəmbəri (s) məscidə daxil oldu və bir dəstənin bir kişinin ətrafında yığıldığını gördü. Buyurdu ki, nə olub? Ərz olundu: Əllamədir. Buyurdu: Əllamə nə deməkdir? Ərz etdilər: O, insanların ən biliklisidir. Ərəblərin əsl-nəsəbləri, onların müharibələri, cahiliyyət dövrü və ərəb dilindəki şerləri bilir. Peyğəmbər (s) buyurdu: Bunlar elə biliklərdir ki, kimsə onu bilməsə ona ziyan yetirməz və kimsə də bilsə, ona xeyir verməz.»

Biliyin növləri.
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bilik iki qismdir: dinləri öyrənmək və bədənləri öyrənmək.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bilik, say halına salınmaqdan daha çoxdur. Buna görə də hər bir şeydən ən yaxşısını öyrənin.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Ən yaxşı bilik odur ki, faydalı ol-sun.»
İmam Əli (ə): «Biliklər dörd növdür: dinləri öyrənmək üçün fiqh elmi, bədənlərin sağlamlığı üçün tibb elmi, nitqin islah olunması üçün nəhv (qrammatika) elmi və vaxtı öyrənmək üçün nücum elmi.»
İmam Əli (ə): «Biliklərin ən yaxşısı, səni islah edən bilik-dir.»
İmam Baqir (ə): «Bil ki, heç bir elm sağlamlıq qazanmaq qədər, heç bir sağlamlıq da qəlbin sağlamlığı kimi deyil.»
İmam Sadiq (ə): «Gərək səhabələrin başlarının üstündə qamçı olaydı ki, halalın və haramın hökmlərində fəqih olaydılar.»


Allahın Peyğəmbəri (s): «Batini elm Allahın sirrlərindən və Tanrının hikmətlərindəndir. Onu istədiyi hər bir vaxt bəndənin qəlbinə salar.»
Allahın Peyğəmbəri (s): «Allahdan lazım olduğu kimi qorxsaydınız, cəhalət və nadanlığın ona yoldaş olmadığı bir elm sizə öyrədilərdi.»
İmam Baqir (ə): «Kim bildiyinə əməl etsə, Allah ona bilmədiyini öyrədər.»

İnsanların ən biliklisi.
Allahın Peyğəmbəri (s): «İnsanların ən biliklisi, camaatın biliyini öz biliyi ilə birləşdirəndir.»
Allahın Peyğəmbəri (s) (Ona «insanların ən biliklisi olmaq istəyirəm» deyə müraciət olunduqda): «Allahdan çəkin ki, insanların ən biliklisi ola-san.»
İmam Əli (ə): «İnsanların ən biliklisi, elmə həvəsi olandır.»

Həqiqi elmin Əhli-Beytin (ə) inhisarında olması.
İmam Əli (ə): «Əgər elmi onun mədənindən öyrənsəydiniz, suyu çeşmənin gözündən içsəydiniz, yaxçılıqları yatağından yığsaydınız, işıqlı yola qədəm qoysaydınız və «haqq yolu» ilə getsəydiniz, heç şübhəsiz, yollar sizə aşkar olar, (yolun) nişanələri sizə görünərdi»
İmam Baqir (ə) (Sələmə ibn Kuheyl və Həkəm ibn Ətibbəyə xitabən): «Şərqə də, Qərbə də getsəniz, heç vaxt bizim ailənin verdiyindən başqa, doğru elm tapa bilməyəcəksiniz.»


Oxşar xəbərlər
«    May 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031