Aşura Ziyarəti Azərbaycanca
Mьəllif: admin1
Tarix: 20-06-2020, 18:36
Bцlmə: Dualar
Aşura Ziyarəti Azərbaycanca


Aşura Ziyarəti Azərbaycanca


Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah (Əbdullahın oğlu) - Salam olsun sənə, ey Allah elçisinin övladı.

Salam olsun sənə, ey Aliahaın seçdiyi və seçdiyinin oğlu - Salam olsun sənə, ey möminlər əmirinin oğlu və ey vəsilər ağasının oğlu - Salam olsun sənə, ey aləm qadınlarının xanımı Fatimənin oğlu.

Salam olsun sənə, ey Allahın intiqamını alan və ey Allahın intiqamını alanın oğlu! Ey o kəs ki, köməkçilərinin hamısı şəhadətə yetdi və sənin intiqamını almaq üçün bir kəs qalmadı!

Salam olsun sənə və o ruhlara ki, sənin qarşında təzim etdilər. Sizin hamınıza məndən Allahın salamı olsun, nə qədər ki, mən varam və gecə-gündüz bərqərardır.

Ey Əba Əbdillah, sənin müsibətin və matəmin bizim üçün və bütün müsəlmanlar üçün böyükdür. Sənin müsibətin asimanlarda bütün səma əhlinə böyükdür, yanıqlıdır.

Allah lənət etsin o ümmətə ki, siz Əhli-beytə qarşı bu zülmün və amansızlıqların əsasını qoydular, Allahın sizin üçün müqəddər etdiyi məqam və mənzilətdən məhrum etdilər, uzaq saldılar.

Allah lənət etsin o ümmətə ki, sizi qətlə yetirdi. Allah lənət etsin o kəslərə ki.sizə qarşı müharibənin müqəddiməsini işləyib hazirladı (şərait yaratdılar).

Onlardan, onlara tabe olanlardan, dostlarından Allaha və sizə təbərri edirəm (sığınıram). Ey Əba Əbdillah, həqiqətən mən qiyamətə kimi sizinlə sülh-səfada olanlarla sülhdə, sizintə müharibədə olanlarla müharibədə olacağam.

Allah lənət etsin Ziyad övladlarına, Mərvan övladlarına. Allah lənət etsin bəni-üməyyənin hamısına. Allah lənət etsin Mərcanın oğluna (ibni Ziyada), Allah lənət etsin Ömər ibni Sədə, Allah lənət etsin Şimrə, Allah lənət etsin o admlara ki, atlarını səninlə müharibə etmək üçün yəhərləyib, cilovlayıb, üzlərinə niqab saldılar, müharibəyə ciddi hazırlaşdılar.

Atam-anam sənə fəda olsun, həqiqətən mənim sənə matəm saxlamağımın əcri və savabı çox-çox böyükdür. Sənin məqamını əziz edən və senin səbəbinlə məni əzizləyib ikramlı edən Allahdan istəyirəm ki, Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in Əhli-beytindən olan qalib İmamın (İmam Zamanın) önündə sənin intiqamını almağı mənə nəsib etsin.

İlahi, imam Hüseyn (ə) xatirinə məni dünya və axirətdə Öz yanında abırlı-həyalı, uca şanlı et! Ey Əba Əbdillah, həqiqətən mən səninlə dostluq, bu zülmlərin əsasını qoyan və bu əsasda hərəkət edən, sizə və sizin şiələrə qarşı zülm və cəfasını davam etdirənlərdən bezar olmaqla Allaha, Onun Rəsuluna, Əmirəl-mömininə, Fatiməyə, Həsənə və sənə yaxınlaşmaq istəyirəm.

Allahın dərgahında və sizin hüzurunuzda onlardan bezarlığımı bildirir, siz və sizi sevənlərə məhəbbət göstərməklə, həmçinin sizin düşmənlərinizdən, sizinlə müharibə edənlərdən, onların dostlarından və onlara tabe olanlardan bezarlıq etməklə, əvvəl Allaha, sonra isə sizə yaxınlaşmaq istəyirəm. Mən sizinlə sülh edənlərlə sülh, müharibə edənlərlə müharibə edirəm, sizi sevib məhəbbət göstərənlərlə dost, sizinlə düşmənçilik edənlərlə düşmənəm.

Siz və sizin dostlarınız barədə mərifət kəsb etmək səbəbilə məni kəramətli edən, düşmənlərinizdən bezarlıq etməyi mənə ruzi nəsib edən Allahdan istəyirəm ki, məni dünya və axirətdə sizin yolunuzda, əməli saleh, uca dərəcəli, qədəmlərimi sidq qədəmli, sabitqədəm etsin.

Ondan istəyirəm ki, məni sizin Allah yanında malik olduğunuz bəyənilmiş məqama (məqami məhmuda-şəfaət məqamına) çatdırsın, Siz Əhli-beytdən olan hidayətçi, haqqı deyən aşkar İmamın (İmam Zaman əleyhissəlamın) önündə sizin intiqamınızı almağı mənə nəsib etsin.

Allahı, sizin Onun yanında olan haqqınız, məqam və mənzilətinizə and verib, istəyirəm ki, sizə matəm saxlamaq müqabilində mənə ən yaxşı xeyir əvəzi versin, elə bir əvəz ki, matəm saxlayanlara verilər. Bu, İslamda, həmçinin bütün asimanlarda və yerdə əsər-əlamət qoyan necə də böyük müsibətdir.

İlahi, məni bu məqamda o kəslərdən qərar ver ki, Sənin tərəfindən ona salavat, rəhmət və məğfirət şamil olur. İlahi, həyatımı Muhəmməd və Ali Muhəmmədin həyatı kimi, ölümümü Muhəmməd və Ali Muhəmmədin ölümii kimi qərar ver.

İlahi, həqiqətən bu gün elə bir gündür ki, bəni üməyyə, ciyər yeyənin oğlu, Sənin və Peyğəmbər (s.ə.a.v)-in dilindən o həzrətin dayandığı, iqamət seçdiyi hər bir yerdə lənətlənən məlunun oğlu sevinmiş, bayram keçirmişdir.

İlahi, Əbu Sufyana, Muaviyəyə, Yezid ibni Muaviyəyə lənət et. Sənin ebədi lənətin onlara olsun! Bu bir gündür ki, Ziyad övladları, Mərvan övladları Hüseyni (ə) öldürməklə xoşhal olmuşdur. İlahi, öz lənət və dərdli əzabını onlara iki qat artır!

İlahi. Mən bu gündə, bu məqamımda və həyatımın bütün günlərində onlardan bezarlıq edib lənət göndərməklə, Sənin Peyğəmbərinə və onun övladlarına (s) məhəbbət bəsləməklə Sənin dərgahına yaxınlaşıram.

(100 dəfə) - llahi, Muhəmməd və Ali Muhəmmədin haqqına zülm edən ilk zülmkara və bu zülmdə onlara tabe olan sonrakı zülmkarlara lənət et! İlahi, imam Hüseynlə (ə) müharibə edən, onun qətlində bir-birinə kömək edib, əlbir olan və bir-birinin ardınca gələn düşmənlərə lənət et! İlahi, onların hamısına lənət et!

(100 dəfə) - Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah və salam olsun o ruhlara ki, sənin qarşında təzim etmişlər. Bizdən sənə Allahın salamı olsun, nə qədər ki, mən varam və nə qədər ki, gecə-gündüz bərqərardır. Allahdan istəyirəm ki, sənin bu ziyarətini mənim son ziyarətim qərar verməsin.

Salam olsun Hüseynə, Əliyyibnil Hüseynə, Hüseynin övladlarma, Hüseynin səhabələrinə. İlahi mənim lənətimi (Muhəmməd və Ali Muhəmmədin haqqını qəsb edərək onlara zülm edən) ilk zalıma məxsus etl Əvvəlcə ilk zalımdan başla, sonra ikinciyə, sonra üçüncüyə, sonra dördüncüyə lənət et!

İlahi, beşinci yerdə Yezidə lənət et! Übeydullah ibni Ziyada, Mərcanənin oğluna, Ömər ibni Sədə, Şimrə, Əbu Sufyan övladlarına, Ziyad övladlarına, Mərvan övladlarına Qiyamət gününə kimi lənət et! (Səcdəye gedərək)

- İlahi, Sənə həmd-səna edirəm, Əhli-beytin müsibətində iştirak edənlərin Sənə şükür, həmd-səna etməsi kimi, Allaha həmd-səna edirəm müsiybətimin böyüklüyünə görə.

İlahi, İmam Hüsevnin (ə) şəfaətini mənə qismət et, məni, Öz dərgahında Hüseyn (ə) və onun səhabələri ilə birlikdə, əməli saleh, uca məqamlı.

Həqiqət axtaran, qədəmlərəmi sidq qədəmli, sabitqədəm et. Elə səhabələr ki, öz ruhlarını (yaxud qəlblərini pak qanlarını) Hüseynə (ə) fəda etdilər.

Aşura Ziyarəti Ərəbcə

Əssəlamu əleykə ya Əba Əbdillah. Əssəlamu əleykə yəbnə Rəsulillah. Əssəlamu əleykə yəbnə Əmiril-muminin vəbnə seyyidil vəsiyyin.

Əssəlamu əleykə yəbnə Fatimətə seyyidəti nisail aləmin. Əssəlamu əleykə ya Sarəllahi vəbnə sarihi vəl vitrəl məutur. Əssəlamu əleykə və ələl ərvahilləti həllət bifinaik.

Əleykum minni cəmiən salamullahi əbəda ma bəqitu və bəqiyəl leylu vən nəhar. Ya Əba Əbdillah ləqəd əzumətir rəziyyətu və cəllət və əzumətil musibətu bikə əleyna və əla cəmii əhlil islam və cəllət və əzumət musibətukə fissəmavati əla cəmii əhlissəmavat.

Fələənallahu ummətən əssəsət əsasəz zulmi vəl cəuri əleykum əhləl bəyt və ləənəllahu ummətən dəfəətkum ən məqamikum və əzalətkum ən məratibikumulləti rəttəbəkumullahu fiha və ləənəllahu ummətətn qətələtkum və ləənəllahul muməhhidihə ləhum bittəmkini min qitalikum.

Bəri tu iləllahi və ileykum minhum və min əşyaihim və ətbaihim və əuliyaihim. Ya Əba Əbdillah inni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum ilə yaumil qiyaməh. Və ləənəllahu alə ziyadin və alə mərvan və ləənəllahu bəni uməyyətə qatibəh və ləənallahubnə mərcanəh və ləənallahu umərəbnə səd və ləənallahu şimra və ləənallahu ummətən əsrəcət və əlcəmət və tənəqqəbət li qitalik. Bi əbi əntə və ummi.

Ləqəd əzumə musabi bikə, fə əs-əlullahəlləzi əkrəmə məqaməkə və əkrəməni bikə ən yərzuqəni tələbə sarikə məə imamin mənsurin min əhli-beyti Muhəmmədin səlləllahu əleyhi və alih.

Allahumməcəlni indəkə vəcihən bil Huseyni əleyhissəlam fid-dunya vəl axirəh. Ya Əba Əbdillah! İnni ətəqərrəbu iləllahi və ilə Rəsulihi və ilə Əmiril-muminin və ilə Fatimətə və iləl Həsəni və ileykə bi muvalatikə və bil bəraəti mimmen qatələkə və nəsəbə ləkəl hərb.

Və bil bəraəti mimmən əssəsə əsasə zalikə və bəna əleyhi bunyanəhu və cəra fi zulmihi və cəurihi əleykum və əla əşyaikum. Bəri tu iləllahi və ileykum minhum və ətəqərrəbu iləllahi summə ileykum bi muvalatikum və muvalati vəliyyikum və bil bəraəti min əədaikum vən nasibinə ləkumul hərb.

Və bil bəraəti min əşyaihim və ətbaihim. İnni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum və vəliyyun limən valakum və əduvvun limən adakum. Fə-əs-əlullahəlləzi əkrəməni bimərifətikum və mərifəti əuliyaikum və rəzəqənil bəraətə min ə'daikum ən yəc-ələni məəkum fid-dunya vəl axirəh. Və ən yusəbbitəli i'ndəkum qədəmə sidqin fid-dunya vəl axirəh.

Və əs-əluhu ən yubəlliğənil məqaməl məhmudə ləkum Pndəllahi və ən yərzuqəni tələbə sarikum məə imamin hudən zahirin natiqin bil həqqi minkum və əs-əlullahə bi həqqikum və bişşənilləzi ləkum indəhu ən yu'tiyəni bi musabi bikum. Əfzələ ma yu'ti musabən bi musibətihi musibəh.

Ma ə'zəməha və ə'zəmə rəziyyətəha fil islam və fi cəmiis-səmavati vəl ərz. Allahumməcəlni fi məqami haza mimmən tənaluhu minkə səlavatun rəhmətun və məğfirəh. Allahumməcəl məhyayə məhya Muhəmmədin və ali Muhəmməd və məmati məmatə Muhəmmədin və ali Muhəmməd.

Allahummə innə haza yaumun təbərrəkət bihi bənu uməyyəh vəbnu akilətil əkbad. Əlləinubnul ləini əla lisanikə və nisani nəbiyyikə səlləllahu əleyhi və alih fi kulli məutinin və məuqifin vəqəfə fihi nəbiyyukə səlləllahu əleyhi və alih.

Allahumməl-ən əbasufyanə və muaviyətə və yəzidəbnə muaviyəh, əleyhim minkəl lənətu əbədəl abidin və haza yaumun fərihət bihi alu ziyadin və alu mərvanə bi qətlihumul Huseyn səlavatullahi əleyh. Allahummə fəzaif əleyhimul lənə minkə vəl əzabəl əlim.

Allahummə inni ətəqərrəbu ileykə fi hazal yaum və fi mauqifi haza və əyyami həyati bil bəraəti minhum vəl lənəti əleyhim və bil muvalati linəbiyyikə və ali nəbiyyikə əleyhi və əleyhimus səlam.

Sonra bu sözü 100 dəfə devirsən: Allahumməl-ən əvvələ zalimin zələmə həqqə Muhəmmədin və ali Muhəmməd və axirə tabiin ləhu əla zalik. Allahumməl-ənil isabətəlləti cahədətil Huseyn və şayəət və bayəət və tabəət əla qətlih. Allahumməl-ənhum cəmiə.

Sonra bu sözü də 100 dəfə devirsən:

Əssəlamu əleykə ya Əba Əbdillah və ələl ərvahilləti həllət bifinaik. Əleykə minni səlamullahi əbəda ma bəqitu və bəqiyəlleylu vənnəhar vəla cəələhullahu axirəl əhdi minni liziyarətikum. Əssəlamu ələl Huseyn və əla Əliyyibnil Huseyn və əla əuvladil Huseyn və əla əshabil Huseyn.d00 dəfə deyilən hissəsi bura aədərdir)

Allahummə xussə əntə əvvələ zalimin billəni minni vəbdəh bihi əvvələn summəs-saniyə vəs-salisə vər-rabi. Allahimməl-ən yezidə xamisa vəl-ən ubeydullahibni ziyadin vəbnə mərcanəh və umərəbnə səd və şimra və alə əbisufyanə və alə ziyadin və alə mərvanə ila yaumil qiyaməh. (Duanın bu verində səcdəvə aedib devirsən)

Allahummə ləkəl həmdu həmdəşşakirin. Ləkə əla musabihim əlhəmdulillahi əla azimi rəziyyəti. Allahummərzuqni şəfaətəl Huseyn yauməl vurud və səbbit li qədəmə sidqin indəkə məəl Huseyni və əshabil Huseyn. Əlləzinə bəzəlu muhəcəhum dunəl Huseyn əleyhissəlam.

Qeyd. Əgər kimin üçünsə duanın 100 dəfə təkrarlanan hissəsini oxumaq çətin olsa, onda təkrarın əvəzinə, duanın qeyd olunan hər iki hissəsini bir dəfə deyib sonra bir dəfə "tis ətə və tis-inə mərrəh" (mənası "99dəfə" deməkdir) sözünü desin.

Oxşar xəbərlər
«    İyul 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031