Cin
Mьəllif: admin1
Tarix: 17-04-2014, 00:39
Bцlmə: Məqalələr » Maarif
Özünü qarabasan, pəri, ruh, xortdan, göydəngələn və s. kimi göstərən, əhəmiyyət verməsək də var olan və istər yaxşı, istərsə də pis niyətilə həyatımıza daxil olan, Allahın Quranda dumansız alovdan yaradılmış olduğunu bildirdiyi və hələ insanlar yaradılmazdan öncə həyatda var olan, insanlar kimi ilahi məsuliyyətlər daşıyan, ağıl və iradəyə malik, qadın-kişi cinsi olan, müəyyən qədər ömür sürən varlıqCİNdir.

Cinlərin bir qrupu müsəlman, bir qrupu isə qeyri-müsəlmandır.

Müsəlman cinlər bizə kömək etmək, kafirləri isə zərər yetirmək niyyətilə bizimlə rabitədə olurlar.

Cinlərin ən böyük əyləncələri insanların zəif damarından istifadə edib, müxtəlif surətlərdə onların gözünə görünməkdir. Əgər onlar qədim dövrlərdə qoyun, keçi, pişik və s. şəklində insanlara görünürdülərsə, elmin inkişaf etdiyi bu zamanda, uçan boşqab, göydəngələnlər və s. kimi surətlərdə insanlarla əlaqə yaradırlar.

Cinlər özünəxas bəzi fövqəladə xüsusiyyətlərdən istifadə edərək, “tənasüx”, sehr, gizli xəbərlər söyləmək və s. kimi yollarla insanları aldadırlar.

CİNLƏRİN VARLIĞININ İSBATI

Enerji bir maddə, maddə də bir enerjidir. Aralarındaki fərq gəlib-gedicidir. Müxtəlif şərtlərdə maddə enerjiyə, enerji də də maddəyə çevrilə bilir. Əgər maddə, işıq gücüylə hərəkət etməyə başlayarsa, həmin maddə işığa, enerjiyə çevrilir. Əksinə, enerji güclənirsə, ona “maddə” deyirik. Məsələn: Bir daş kömürünü yandırsaq, o dəyişərək isti, enerji və külə çevrilir. Bununla da maddə enerjiyə çevrilə bilir. Elm adamları indi enerjini gücləndirib, onu maddə halına gətirməyə çalışırlar.

Cinlər bəzi dualarla, bu işləri edə bilirlər. Yəni ağıllı işıqlardan olan vücudları Allahın izniylə, müəyyən dualarla gücləndirib görünə bilən hala gətirə bilirlər.

Quantum fizika teoreminə görə cismlər ətrafa enerji yayırlar. Amma bu enerji axar su kimi davamlı deyil, kəsik-kəsik dalğalar halında yayılır. Dalğalar halında yayılan enerji parçalarına "quantum" deyilir.

Xüsusilə də maddə əslində enerjinin güclənmiş halıdır. Maddəni meydana gətirən bu enerji də dalğalar halında olduğuna görə dalğaların meydana gətirdiyi bir aləmdə (səs, işıq dalğaları) yaşayırıq deməkdən başqa çarə qalmır.

Hər maddə dalğalar halında yayılan enerjinin güclənmiş halıdır deyə xülasələşmiş bu teoremləri əsas aldığımızda, vücudundan keçən rentgen şüalarından xəbərsiz olan insanın, yaranışı bu dalğalardan meydana gəldiyi açıqlanan yaradılmışları (cinləri) inkar edə bilməyəcəyimizi ortaya çıxarır.

Cinlər var. Yaxşı (müsəlman cinləri bir kənara qoysaq), bəs xristian, ateist və s. cinlərdən necə qoruna bilərik?

Görünməyən işıqlardan olan, maddəyə nüfuz edə bilmək gücünə sahib olan bu kafir cinlərdən yenə görünməyən amma təsirli bir qalxan olan müəyyən dualarla qoruna bilərik. Bu dualar:

"Əuzu" ilə başlanır.

1- Muminun, 97-98: "Rəbbi Əuzu bikə min həməzatiş-şəyatin və əuzu bikə ən yəhzurun".

2- "Nas" və "Fələq" surələri;

3- "Ayətəl-Kürsü";

4- Dəstəmazlı gəzmək;

Hər xəstəliyin öz dərmanı var. Kafir cinlərə qarşı dərman da yuxarıdakı dualardır. Məxsusən yatarkən və yatandan sonra (qara basma), ruhçağırma, “tənasüx” (!) məsələlərində buna diqqət olunmalıdır.

CİNLƏRİN YAŞI

Sürət artdıqca zaman yavaşıyır. Sürət müəyyən bir nöqtəyə çatdığı zaman isə zaman durur. Bir nümunə verək:

Bir kosmik gəmi fəzada hərəkət etməkdədir. Onun sürətini işıq gücüylə 20000-də biri qədər qəbul edək. Bu kosmik gəminin içindəki insan bir il müddətinə dünyadan uzaqlaşır. Bir il sonra bu gəmiylə geriyə dönən insan heyrətdən donub qalır. Dünyaya döndüyündə özü üçün gediş-gəlişi hesablamaqla iki il keçdiyi halda dünyadakı iinsanlar üçün iki əsr keçmiş yer üzündə üç nəsil dəyişmişdir.

Maddi varlıq olmadıqları üçün daim yüksək sürət içində yaşayan cinlər, normal halda 70 il ömür sürürlər ki, bu da dünya ili ilə 700 - 1000 ilə gəlib çıxır.

CİNLƏRİN HƏYATI

Cinlər də insan kimi qadın-kişi deyə iki cinsə ayrılırlar. Onlar insanlar kimi evlənir, yeyir, içir, övlad sahibi olurlar.

Dediyimiz kimi xortdan, həyula, ruhçağırma, göydəngələnlər, pəri, uçan boşqab, tənasüx kimi şeylər əslində cindir. Amma qərb dünyası cinlər haqqında az məlumata sahib olduğu, dəyişdirilmiş İncildə, bügünkü xristianlıqda cinlər, onların xüsusiyyətləri haqqında bəhs edilmədiyi üçün cinlərin göründüyü hər surətə onlar ayrı bir ad vermişlər. Halbuki İslam dinində belə qaranlıqlar yoxdur.

CİNLƏR İNSANLARI NECƏ ALDADIRLAR?

Cinlər hipotizm və trans əsasında, sehr, ruhçağırma seanslarında, göydən gələnlər cildində insanlarla əlaqəyə girdikləri zaman insanlara hakim ola bilirlər.

Cinlər insanları bir neçə şəkildə aldada bilirlər:

1-Müsəlmanı (cahil, elmsiz olanları), islami qayələr prinsipi altında, o kəsin İslama olan yaxınlığını istismar edərək;

Cinlər cahil müsəlmanlarla övliya, mələk, bəzən də tanrı cildində əlaqə yaradırlar. Onlar müsəlmana yaxın gələcək haqqında yalan məlumat öyrədir, inanılmaz yuxular göstərir, bəzi çətin anlarda ona kömək edirlər. Sonra da ətrafındakı insanların yuxularına girərək yalandan kiminsə vəli, övliya və müqəddəs bir şəxs olduğunu zənn etmələrinə səbəb olurlar.

Cinlər bəzi vaxt insanları dini məsələlərə təşviq edir, sonralar isə tədricən əsil istəklərini icra etdirirlər. Etiqadları dəyişən müsəlmanların tənasüxə inanmaları, özlərini vəli zənn edən bəzi cahil müsəlmanların məsih, mehdi, bəzən də Allah olduqlarını iddia etmələri bu qisimdəndir.

2- Qeyri-müsəlmanı humanist ideyalar fikirləri ilə.

Ruhçağırma əsnasında görünən cinlər, özlərini başqalarının ruhu, göydəngəlmə, tanrı kimi göstərərək insanları aldadırlar.

Ruhçağırma: Bir şəxs özü də bilmədən bir cinlə neçə il bərabər yaşayır. Həmin şəxs vəfat edir. Bu zaman cin səmaya çıxır və dünyadan uzaqlaşır. Aradan 200-500 il ötür. O şəxsin nəvələri babalarının yaxud ulu babalarının ruhu (!) ilə əlaqəyə girmək üçün bir ruhçağırma məclisi düzəldirlər. Bu əsnada onlarla səmadakı cin arasında zehni bir rabitə qurulur (telepatiya). Cin bu rabitəni hiss edən kimi dünyaya qayıdır və özünə görə 10-20, dünyadakılar üçün isə yüz illər öncə olanları danışmağa başlayır, özü də ən incə detallarına kimi. Nəvələr, nəticələr isə gələnin ruh olduğuna tam inanıblar. Cin də boş-boş danışmaq üçün avara adamlar tapmışdır. Oyun da elə bu cür başlanır...

Tənasüx: Bir şəxs xəbəri olmadan bir cinlə yaşayır. O öldükdən sonra cin dünyanın hər- hansı bir nöqtəsində yeni doğulmuş bir uşağa hakim olur. Cin adətən dua, dəstəmazlı şəxs, ibadət olmayan evlərdə uşaqlara yol tapır. Uşaq bir az büyüdükdən sonra danışmağa başlayanda öz içinə həmin adlı şəxsin ruhunun girdiyini söyləməyə başlayır. Görmədiyi ev, şəxs, onun gizli sirləri haqqında ailəsinə danışdıqca onlar inanmağa başlayırlar. Amma xəbərləri yoxdur ki, danışan uşaq olsa da danışdıran, məlumatlandıran cindir. Camaat da elə bilir ki, ruh başqa bir bədəndə dünyaya qayıdıb.

Göydəngələnlər: Cinlər (əlbəttə ki qeyri-müsəlman cinlərdən söhbət gedir) bəzən də əylənmək üçün uçan boşqab, göydəngələnlər cildinə girərək insanları aldadırlar.

Göydəngələnlər cildində gözə görünən cinlər gözə göründüklərində adətən büyük, dombagöz, qısaboy, uzun qollu şəklində gözə görünürlər.

Bəxt baxlamaq: Bunun kökü də cinlərə qayıdır. Bu iş müəyyən kəlmələri bir-birinin kənarına gətirməklə həyata keçirilir.

Sehr, cadu var, amma dinimizdə haram edilmişdir.

Cinlər (pəncərədən keçən günəş ışığı kimi) maddəyə nüfuzedəbilmə kimi xüsusi bacarığa malikdirlər. Amma unutmaq olmaz ki, insan istər düşüncə, istərsə də (dua oxuyaraq cinlərə) təsiretmə cəhətindən cinlərdən üstündür. Yetər ki, onlardan qorxmayaq.

Qorxmağa layiq yeganə varlıq uca Yaradıcı, axirət gününün sahibi olan Allahdır. Yalnız Allahdan qorxana nə cin, nə də insan təsir edə, onu qorxuda bilməz. Çünki onun vəkili, qoruyucusu hər şeyin fövqündədir, bütün varlıq aləmi Onun nüfuzu, iradəsi altındadır. O, nə gözəl mövla, nə gözəl yardımçıdır!

Bilin ki, Allah dostlarına nə bir qorxu, nə də bir qəm-kədər var.

Türk dilindən tərcümə etdi: Məsumə Şahmərdanlı parlayangunesh.azwww.Ahlibeyt.ge
Oxşar xəbərlər
«    Fevral 2023    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728