Ramazan ayının gündəlik duaları
Mьəllif: admin1
Tarix: 17-04-2014, 01:01
Bцlmə: Məqalələr » Maarif
Ramazan ayının gündəlik duaları


Bu dualar iftar zamanı süfrədə oxunması savabdır.
Yəni iftar açılmazdan əvvəl oxunub sonra ardıyca iftarı açmaq savabdır

1-ci gün:
"Əllahumməc'əl siyami fihi siyaməs-saiminə və qiyami fihi qiyaməl-qaimin. Və nəbbihni fihi ən nəumatil-ğafilin. Və həb li curumi ya ilahəl-aləmin. Və'fu ənni ya afiyən ənil-mucrimin".
2-ci gün:
"Əllahummə qərribni fihi ila mərzatikə və cənnibni fihi min səxətikə və nəqimətikə və vəffiqni fihi liqiraəti ayətikə birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin.
3-cü gün:
Əllahummərzuqni fihiz-zihnə vət-tənbih. Və baidni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih. Vəc'əl li nəsibən min kulli xəyrin tunzilu fihi bicudikə ya əcvədəl əcvədin.
4-cü gün:
Əllahummə qəvvini fihi əla iqaməti əmrikə və əziqni fihi həlavətə zikrik. Vəhfizni fihi bihifzikə və sitrikə ya əbsərən-nazirin.
5-ci gün:
Əllahumməc'əlni fihi minəl-mustəğfirin. Vəc'əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin. Vəc'əlni fihi min əvliya'ikəl muqərrəbinə birə'fətikə ya ərhəmər rahimin.
6-cı gün:
Əllahummə la təxzulni fihi litəərruzi mə'siyətikə və la təzribni bisiyati nəqimətik. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətikə bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətər-rağibin.
7-ci gün:
Əllahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamihi və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamihi vərzuqni fihi zikrəkə bidəvamihi bitaufiqikə ya hadiyəl-muzillin.
8-ci gün:
Əllahummərzuqni fihi rəhmətəl-əytami. Və it'amət-təami və ifşaəs-səlami və suhbətəl-kirami bitaulikə ya məlcəəl aləmin.
9-cu gün:
Əllahumməc'əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiəti vəhdini fihi libərahinikəs-sati'əti və xuz binasiyəti ila mərzatikəl camiəti biməhəbbətikə ya əmələl muştəqin.
10-cu gün:
Əllahumməc'əlni fihi minəl-mutəvəkkilinə ələykə vəc'əlni fihi minəl-faizinə lədəykə vəc'əlni fihi minəl muqərrəbinə iləykə bi ihsanikə ya ğayətət-talibin.
11-ci gün:
Əllahummə həbbib iləyyə fihil-ihsanə və kərrif iləyyə fihil fusuqə vəl isyanə və hərrim ələyyə fihis-səxətə vən-niyranə biaunikə ya ğiyasəl mustəğisin.
12-ci gün:
Əllahummə zəyyini fihi bissitri vəl ifafi vəsturni fihi bi libasil qunui vəl kəfafi. Bəhmilni fihi ələl ədli vəl insafi və əminni fihi min kulli ma əxafu bi ismətikə ya ismətəl xaifin.
13-cü gün:
Əllahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl-əqzari. Və səbbirni fihi əla kainətil-əqdiri və vəffiqni fihi littuqa və suhbətil-əbrari biəunikə ya qurrətə əynil-məsakin.
14-ci gün:
Əllahummə la tuaxizni fihi bil əsərati və əqilni fihi minəl-xətaya vəl-həfəvati. Və la təc'əlni fihi ğərəzən lil bəlaya vəl afati bi izzətikə ya izzəl muslimin.
15-ci gün:
Əllahummərzuqni fihi taətəl xaişinə vəşrəh fihi sədri bi inabətil muxbitinə bi əmanikə ya əmənəl xaifin.
16-cı gün:
Əllahummə vəffiqni fihi limuvafəqətil əbrari. Və cənnibni fihi murafəqətəl əşrari və əvini fihi birəhmətikə ila daril qərari bi ilahiyyətikə ya ilahəl aləmin.
17-ci gün:
Əllahumməhdini fihi lisalihil ə'mali vəqzi li fihil həvaicə vəl əmalə ya mən la yəhtacu ilət-təfsiri vəs-suali ya alimən bima fi suduril aləminə. Səlli əla Muhəmmədin və alihit-tahirin.
18-ci gün:
Əllahummə nəbbihni fihi libərəkati əsharihi və nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvarihi və xuz bikulli ə'zai iləttibai asarihi binurikə ya munəvvirə qulubil-arifin.
19-cu gün:
Əllahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatihi və səhhil səbili ila xəyratihi və la təhrimni qəbulə həsənatihi ya hadiyən iləl həqqil mubin.
20-ci gün:
Əllahumməftəh li fihi əbvabəl cinani və əğliq ənni fihi əbvabən-nirani və vəffiqni fihi litilavətil-Qur'ani ya munziləs-səkənati fi qulubil mu'minin.
21-ci gün:
Əllahumməc'əl li fihi ila mərzatikə dəlilən və la təc'əl lişşəytani fihi ələyyə səbilən vəc'əlil cənnətə li mənzilən və məqila. Ya raziyə həvaicət-talibin.
22-ci gün:
Əllahumməftəh li fihi əbvabə fəzlikə və ənzil ələyyə fihi bərəkatikə və vəffiqni fihi limucibati mərzatikə və əskinni fihi buhbuhati cənnatikə ya mucibə dəvətil-muztərrin.
23-cü gün:
Əllahumməğ-silni fihi minəz-zunubi və təhhirni fihi minəl uyubi və imtəhin qəlbi fihi bitəqvəl qulubi ya muqilə əsəratil muznibin.
24-cü gün:
Əllahummə inni əs'əlukə fihi ma yurzikə və əuzu bikə mimma yu'zikə və əs'əlukə əttəufiqə fihi li ən utikə və la ə'siyəkə ya cəvadəs-sailin.
25-ci gün:
Əllahumməc'əlni fihi muhibbən li əvliyaikə və muadiyən li ə'daikə mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaikə ya asimə qulubin-nəbiyyin.
26-cı gün:
Əllahumməc'əl sə'yi fihi məşkurən və zənbi fihi məğfurən və əməli fihi məqbulən və əybi fihi məsturən ya əsməəs-samiin.
27-ci gün:
Əllahummərzuqni fihi fəzlə ləylətəl qədri və səyyir fihi umuri minəl usri iləl yusri. Bəqbəl məaziri və huttə ənniz-zənbə vəl vizrə rəufən bi ibadihis-salihin.
28-ci gün:
Əllahummə vəffir həzzi fihi minən-nəvafil və əkrimni fihi biihzaril məsaili və qərrib fihi vəsiləti iləykə min bəynil vəsaili ya mən la yəşğəluhu ilhahul mulihhin.
29-cu gün:
Əllahummə ğəşşini fihi birəhməti vərzuqni fihit-təufiqə vəl ismətə və təhhir qəlbi min ğəyahibit-tuhməti ya rəhimən bi ibadihil mu'minin.
30-cu gün:
Əllahumməc'əl siyami fihi biş-şukri vəl qəbuli əla ma tərzahu və yərzahur-rəsulu muhkəmətən furuuhu bil usuli bihəqqi səyyidna Muhəmmədin və alihit-tahirin vəlhəmdu lillahi rəbbil aləmin.
Oxşar xəbərlər
«    May 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031