Ərəfə duası (Video)
Mьəllif: admin1
Tarix: 16-06-2024, 09:07
Ərəfə duası (Video)

Bismillahir Rəhmanir Rəhim


Əlhəmdulillahilləzi ləysə liqəzaihi dafi`, və la liətaihi mani`, və la kəsun`ihi sun`u sani`, və huvəl cəvadul vasiu fətərə əcnasəl bədayi`, və ətqənə bihikmətihis sənayi`, la təxfa ələyhit təlayi`, və la təziu indəhul vədayi`, (əta bil kitabil camii və bişər`il islamin nuris sati` və lil xəliqəti sani`, və huvəl mustəanu ələl fəcayi`,) cazi kulli sani`, və raişu kulli qani`, və rahimu kulli zari`, və munzilul mənafii vəl kitabil cami`, bin nuris sati`, və huvə lid dəəvati sami`, və lil kurubati dafi`, və lid dərəcati rafi`, və lil cəbabirəti qami`, fəla ilahə ğəyruh, və la şəy`ə yə`diluh, və ləysə kəmislihi şəy`, və huvəs səmiul bəsirul lətiful xəbir, və huvə əla kulli şəy`in qədir, Əllahummə inni ərğəbu iləyk, və əşhədu bir rububiyyəti lək, muqirrən biənnəkə rəbbi, və (ənnə) iləykə mərəddi, ibtədə`təni bini`mətikə qəblə ən əkunə şəy`ən məzkura, və xələqtəni minət turab, summə əskəntənil əslabə aminən lirəybil mənun, vəxtilafid duhuri vəs sinin, fələm əzəl zainən min sulbin ila rəhimən fi təqadumin minəl əyyamil maziyəh, vəl qurunil xaliyəh, ləm tuxricni lirə`fətikə bi və lutfikə li (bi), və ihsanikə iləyyə fi dəvləti əimmətil kufr, əlləzinə nəqəzu əhdək, və kəzzəbu rusulək, lakinnəkə əxrəctəni (rə`fətən minkə və təhənnunən ələyyə) lilləzi səbəqə li, minəl hudəlləzi ləhu yəssərtəni, və fihi ənşə`təni, və min qəbli zalikə rəuftə bi bicəmili sun`ik, və səvabiği niəmik, fəbtədə`tə xəlqi min məniyyin yumna, və əskəntəni fi zulumatin səlasin bəynə ləhmin və dəmin və cild, ləm tuşhidni xəlqi (ləm tuşəhhirni bixəlqi), və ləm təc`əl iləyyə şəy`ən min əmri, summə əxrəctəni lilləzi səbəqə li minəl huda iləd dunya, tammən cəviyya, və həfiztəni fil məhdi tiflən səbiyya, və rəzəqtəni minəl ğizai ləbənən məriyya, və ətəftə ələyə qulubəl həvazin, və kəffəltənil umməhatir rəvahim (rəhaim), və kələ`təni min təvariqil cann, və səlləmtəni minəz ziyadəti vən nuqsan, fətəaləytə ya rəhimu ya rəhmən, hətta izəstəhləltu natiqən bil kəlam, ətməmtə ələyyə səvabiğəl in`am, və rəbbəytəni zaidən fi kulli am, hətta izəktəmələt fitrəti, və`tədələt mirrəti (sərirəti), əvcəbtə ələyyə huccətəkə biən əlhəmtəni mə`rifətək, və rəvvə`təni biəcaibi hikmətik (fitrətik), və əyqəztəni lima zərə`tə fi səmaikə və ərzikə min bədayii xəlqik, və nəb-bəhtəni lişukrikə və zikrik, və əvcəbtə ələyyə taətəkə və ibadətək, və fəhhəmtəni ma caət bihi rusuluk, və yəssərtə li təqəbbulə mərzatik, və mənəntə ələyyə fi cəmii zalikə biəvnikə və lutfik, summə iz xələqtəni min xəyrissəra (hurrissəra), ləm tərzə li ya ilahi ni`mətən (bini`mətin) dunə uxra, və rəzəqtəni min ənvail məaşi və sunufir riyaş, bimənnikəl əzimil ə`zəmi ələyy, və ihsanikəl qədimi iləyy, hətta iza ətməmtə ələyyə cəmiən niəm, və sərəftə ənni kullən niqəm, ləm yəmnə`kə cəhli və cur`əti, ələykə ən dələltəni ila (əla) ma yuqərribuni iləyk, və vəffəqtəni lima yuzlifuni lədəyk, fəin dəəvtukə əcəbtəni, və in səəltukə ə`təytəni, və in ətə`tukə şəkərtəni, və in şə-kərtukə zidtəni kullu zalik, ikmalun (ikmalən) liən`umikə ələyy, və ihsanikə iləyy, fəsubhanikə subhanəkə min mubdiin muidin həmidin məcid, və təqəddəsət əsmaukə və əzumət alauk, fəəyyə (fəəyyu) niəmikə ya ilahi uhsi ədədən və zikra, əm əyyu ətayakə əqumu biha şukra, və hiyə ya rəbbi əksəru min ən yuhsihəl addun, əv yəbluğə ilmən bihəl hafizun, summə ma sərəftə və dərə`tə ənni, Əllahummə minəz zurri vəz zərra, əksəru mimma zəhərə li minəl afiyəti vəs sərra, və ənə (fəəna) əşhədu ya ilahi bihəqiqəti imani, və əqdi əzəmati yəqini, və xalisi sərihi təvhidi, və batini məknuni zəmiri, və əlayiqi məcari nuri bəsəri, və əsariri səfhəti cəbini, və xurqi məsaribi nəfsi (nəfəsi), və xəzarifi marini irnini, və məsaribi simaxi səm`i, və ma zummət və ətbəqət ələyhi şəfətay, və hərəkati ləfzi lisani, və məğrəzi hənaki fəmi və fəkki, və mənabiti əzrasi və məsaği mət`əmi və məşrəbi, və himaləti ummi rə`si, və bului fariği həbaili (buluği həbaili barii) unuqi, və məştəmələ ələyhi tamuru sədri, və (cuməli) həmaili həbli vətini, və niyati hicabi qəlbi, və əflazi həvaşi kəbidi, və ma həvəthu şərasifu əzlai, və hiqaqu (hiqaqi) məfasili, və qəbzu əvamili və ətrafu ənamili və ləhmi və dəmi və şə`ri və bəşəri və əsəbi və qəsəbi və izami və muxxi və uruqi və cəmiu (cəmii) cəvarihi, və məntəsəcə əla zalikə əyyamə rizai, və ma əqəllətil ərzu minni, və nəvmi və yəqzəti və sukuni və hərəkati rukui və sucudi, ən ləv havəltu vəctəhədtu mədəl ə`sari vəl əhqab, ləv ummirtuha ən uəddiə şukrə vahidətin min ən`umik, məstətə`tu zalikə illa bimən-nikəl mucəbi ələyy, bihi şukrukə əbədən cədida, və sənaən tarifən ətidən əcəl, və ləv hərəstu əna vəl addunə min ənamikə ən nuhsiyə məda in`amik, salifihi (salifətən) və anifihi (və anifətən ) ma həsərnahu ədədən və la əhsəynahu əməda, həyhatə ənni zalik, və əntəl muxbiru fi kitabikən natiqi vən nəbəis sadiq, və in təuddu ni`mətəllahi la tuhsuha, sədəqə kitabuk, Əllahummə və inbauk, və bəlləğət ənbiyaukə və rusuluk, ma ənzəltə ələyhim min vəhyik, və şərə`tə ləhum və bihim min dinikə ğəyrə ənni, ya ilahi əşhədu bicəhdi və ciddi və məbləği taəti (taqəti) və vus`i, və əqulu mu`minən muqinən əl həmdu lillahilləzi ləm yəttəxiz vələdən fəyəkunə məvrusa, və ləm yəkun ləhu şərikun fi mulkihi fəyuzaddəhu fiməbtədə`, və la vəliyyun minəz zulli fəyurfidəhu fima sənə`, fəsubhanəhu subhanəhu ləv kanə fihima alihətun illəllahu ləfəsədəta və təfəttərəta, subhanəllahil vahidil əhədil səmədilləzi ləm yəlid və ləm yuləd, və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd, əlhəmdu lillahi həmdən yuadilu həmdə məlaikətihil muqərrəbin, və ənbiyaihil mursəlin, və səlləllahu əla xiyərətihi Muhəmmədin xatəmin nəbiyyin, və alihit təyyibinət tahirinəl muxləsinə və səlləm.

Əllahumməc`əlni əxşakə kəənni ərak, və əs`idni bitəqvakə və la tuşqini bimə`siyətik, və xir li fi qəzaik, və barik li fi qədərik, hətta la uhibbə tə`cilə ma əxxərt, və la tə`xirə ma əccəlt, Əllahumməc`əl ğinayə fi nəfsi, vəl yəqinə fi qəlbi, vəl ixlasə fi əməli, vən nurə fi bəsəri, vəl bəsirətə fi dini, və mətti`ni bicəvarihi, vəc`əl səm`i və bəsəriyəl varisəyni minni, vənsurni əla mən zələməni, və ərini fihi sari və məaribi, və əqirrə bizalikə əyni, Əllahummək-şif kurbəti, vəstur əvrəti, vəğfir li xətiəti, vəxsə` şəytani, və fukkə rihani, vəc`əl li ya ilahid dərəcətəl ulya, fil axirəti vəl ula, Əllahummə ləkəl həmdu kəma xələqtəni fəcəəltəni səmiən bəsira, və ləkəl həmdu kəma xələqtəni fəcəəltəni xəlqən (həyyən) səviyyən rəhmətən bi, və qəd kuntə ən xəlqi ğəniyya, rəbbi bima bərə`təni fəəddəltə fitrəti, rəbbi bima ənşə`təni fəəhsəntə surəti, rəbbi bima əhsəntə iləyyə (bi) və fi nəfsi afəytəni, rəbbi bima kələ`təni və vəffəqtəni, rəbbi bima ən`əmtə ələyyə fəhədəytəni, rəbbi bima əvləytəni və min kulli xəyrin ə`təytəni, rəbbi bima ət`əmtəni və səqəytəni, rəbbi bima əğnəytəni və əqnəytəni, rəbbi bima əəntəni və ə`zəztəni, rəbbi bima əlbəstəni min sitrikəs safi, və yəssərtə li min sun`ikəl kafi, səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və əinni əla bəvaiqid duhur, və surufil ləyali vəl əyyam, və nəccini min əhvalid dunya və kurubatil axirəh, vək-fini şərrə ma yə`məluz zalimunə fil ərz, Əllahummə ma əxafu fəkfini, və ma əhzəru fəqini, və fi nəfsi və dini fəhrusni, və fi səfəri fəhfəzni, və fi əhli və mali fəxlufni, və fima rəzəqtəni fəbarik li, və fi nəfsi fəzəllilni, və fi ə`yunin nasi fəəzzimni, və min şərril cinni vəl insi fəsəllimni, və bizunubi fəla təfzəhni, və bisərirəti fəla tuxzini, və biəməli fəla təbtəlini, və niəməkə fəla təslubni, və ila ğəyrikə fəla təkilni, ilahi ila mən təkiluni ila qəribin fəyəqtəuni, əm ila bəidin fəyətəcəhhəmuni, əm iləl mustəz`ifinə li və əntə rəbbi və məliku əmri, əşku iləykə ğurbəti, və bu`də dari və həvani, əla mən məlləktəhu əmri, ilahi fəla tuhlil ələyyə ğəzəbək, fəin ləm təkun ğəzibtə ələyyə fəla ubali (sivak), subhanəkə ğəyrə ənnə afiyətəkə əvsəu li, fəəs`əlukə ya rəbbi binuri və vəchikəlləzi əşrəqət ləhul ərzu vəs səmavat, və kuşifət (vənkəşəfət) bihiz zulumat, və səluhə bihi əmrul əvvəlinə vəl axirin, ən la tumitəni əla ğəzəbik, və la tunzilə bi səxətək, ləkəl utba ləkəl utba, hətta tərza qəblə zalik, la ilahə illa ənt, rəbbəl bələdil həram, vəl məş`əril həram, vəl bəytil ətiqilləzi əhləltəhul bərəkəh, və cəəltəhu lin nasi əmna, ya mən əfa ən əzimiz zunubi bihilmih, ya mən əsbəğən nə`maə bifəzlih, ya mən ə`təl cəzilə bikə-rəmih, ya uddəti fi şiddət, ya sahibi fi vəhdəti, ya ğiyasi fi kurbəti, ya vəliyyi fi ni`məti, ya ilahi və ilahə abai İbrahimə və İsmailə və İshaqə və Yə`qub, və rəbbə Cəbrəilə və Mikailə (Mikalə) və İsrafil, və rəbbə Muhəmmədin xatəmin nəbiyyin, və alihil muntəcəbin, və munziləl Təvrati vəl İncil, vəz Zəburi vəl Furqan, və munəzzilə Kaf Ha Ya Əyn Sad və Taha, və Ya Sin vəl Qur`anil həkim, əntə kəhfi hinə tu`yinil məzahibu fi səətiha, və təzyiqu biyəl ərzu biruhbiha (bima rəhubət), və ləv la rəhmətukə ləkuntu minəl halikin, və əntə muqilu əsrəti, və ləv la sətrukə iyyayə ləkuntu minəl məfzuhin, və əntə muəyyidi bin nəsri əla ə`dai, və ləv la nəsrukə iyyayə (li) ləkuntu minəl məğlubin, ya mən xəssə nəfsəhu bis sumuvvi vər rif`əh, fəəvliyauhu biizzihi yə`təzzun, ya mən cəələt ləhul muluku nirəl məzəlləti əla ə`naqihim, fəhum min sətəvatihi xaifun, yə`ləmu xainətəl ə`yuni və ma tuxfis sudur, və ğəybə ma tə`ti bihil əzminətu vəd duhur, ya mən la yə`ləmu kəyfə huvə illa hu, ya mən la yə`ləmu ma huvə illa hu, ya mən la yə`ləmuhu illa hu (yə`ləmu ma yə`ləmuhu illa hu), ya mən kəbəsəl ərzə ələl ma, və səddəl həvai bis səma, ya mən ləhu əkrəmul əsma, ya zəl mə`rufilləzi la yənqətiu əbəda, ya muqəyyizər rəkbi li Yusufə fil bələdil qəfr, və muxricəhu mənəl cubb, və cailəhu bə`dəl ubudiyyəti məlika, ya raddəhu əla Yə`qubə bə`də ənibyəzzət əynahu minəl huzni və huvə kəzim, ya kaşifəz zurri vəl bəlva ən Əyyub, və (ya) mumsikə yədəy İbrahimə ən zəbhibnihi bə`də kibəri sinnihi və fənai umurih, ya mənistəcabə li Zəkəriyya fəvəhəbə ləhu Yəhya, və ləm yədə`hu fərdən vəhida, ya mən əxrəcə Yunusə min bətnil hut, ya mən fələqəl bəhrə libəni İsrailə fəəncahum və cəələ Fir`əvnə və cunudəhu minəl muğrəqin, ya mən ərsələr riyahə mubəşşiratin bəynə yədəy` rəhmətik, ya mən ləm yə`cəl əla mən əsahu min xəlqih, ya mənistənqəzəs səhərətə min bə`di tulil cuhud, və qəd ğədəv fi ni`mətih, yə`kulunə rizqəhu və yə`budunə ğəyrəh, və qəd hadduhu və nadduhu və kəzzəbu rusuləh, ya Əllahu ya Əllahu, ya bədiu ya bədiu (bədiən) la niddə (bəd`ə) lək, ya daimən la nəfadə lək, ya həyyən hinə la həyy, ya muhiyəl məvta, ya mən huvə qaimun əla kulli nəfsin bima kəsəbət, ya mən qəllə ləhu şukri fələm yəhrimni, və əzumət xətiəti fələm yəfzəhni, və rəani ələl məasi fələm yəşhərni (yəxzulni), ya mən həfizəni fi siğəri, ya mən rəzəqəni fi kibəri, ya mən əyadihi indi la tuhsa, və niəmuhu la tucaza, ya mən arəzəni bil xəyri vəl ihsan, və arəztuhu bil isaəti vəl isyan, ya mən hədani lil imani min qəbli ən ə`rifə şukrəl imtinan, ya mən dəəvtuhu mərizən fəşəfani, və uryanən fəkəsani, və caiən fəəşbəəni, və ətşanə fəərvani, və zəlilən fə əəzzəni, və cahilən fəərrəfəni, və vəhidən fəkəssərəni, və ğayibən fərəddəni, və muqillən fəəğnani, və muntəsirən fənəsərəni, və ğəniyyən fələm yəs-lubni, və əmsəktu ən cəmii zalikə fəbtədəəni, fələkəl həmdu vəş şukr, ya mən əqalə əsrəti, və nəffəsə kurbəti, və əcabə də`vəti, və sətərə əvrəti, və ğəfərə zunubi, və bəlləğəni tə-libəti, və nəsərəni əla əduvvi, və in əuddə niəməkə və minənəkə və kəraimə minəhikə la uhsiha, ya məvlayə əntəlləzi mənənt, əntəlləzi ən`əmt, əntəlləzi əhsənt, əntəlləzi əcməlt, əntəlləzi əfzəlt, əntəlləzi əkməlt, əntəlləzi rəzəqt, əntəlləzi vəffəqt, əntəlləzi ə`təyt, əntəlləzi əğnəyt, əntəlləzi əqnəyt, əntəlləzi avəyt, əntəlləzi kəfəyt, əntəl-ləzi hədəyt, əntəlləzi əsəmtə, əntəlləzi sətərt, əntəlləzi ğəfərt, əntəlləzi əqəlt, əntəlləzi məkkənt, əntəlləzi ə`zəzt, əntəlləzi əənt, əntəlləzi əzədt, əntəlləzi əyyədt, əntəlləzi nəsərt, əntəlləzi şəfəyt, əntəlləzi afəyt, əntəlləzi əkrəmt, təbarəktə və təaləytə fələkəl həmdu daima, və ləkəş şukru vasibən əbəda, summə əna ya ilahi, əl mu`tərifu bizu-nubi fəğfirha li, ənəlləzi əsə`t, ənəlləzi əxtə`t, ənəlləzi həməmt, ənəlləzi cəhilt, ənəlləzi ğəfəlt, ənəlləzi səhəvt, ənəlləzi`təmədt, ənəlləzi təəmmədt, ənəlləzi vəədt, ənəlləzi əxləft, ənəlləzi nəkəst, ənəlləzi əqrərt, ənəlləzi`tərəftu bini`mətikə ələyyə və indi, və əbuu bizunubi fəğfirha li, ya mən la təzurruhu zunubu ibadih, və huvəl ğəniyyu ən taətihim, vəl muvəffiqu mən əmələ salihən minhum biməunətihi və rəhmətih, fələkəl həmdu ilahi və səyyidi, ilahi əmərtəni fəəsəytuk, və nəhəytəni fərtəkəbtu nəhyək, fəəsbəhtu la za bəraətin li fəə`təzir, və la za quvvətin fəəntəsir, fəbiəyyi şəy`in əstəqbilukə (əstəqilukə) ya məvlay, əbisəm`i əm bibəsəri, əm bilisani əm biyədi əm biricli, ələysə kulluha niəməkə indi, və bikulliha əsəytukə ya məvlay, fələkəl huccətu vəssəbilu ələyy, ya mən sətərəni minəl abai vəl umməhati ən yəzcuruni, və minəl əşairi vəl ixvani ən yuəyyiruni, və minəs səlatini ən yuaqibuni, və ləvittələv ya məvlayə əla məttələ`tə ələyhi minni, izən ma ənzəruni və lərəfəzuni və qətəuni, fəha əna za ya ilahi, bəynə yədəykə ya səyyidi xaziun zəlilun həsirun həqir, la zu bəraətin fəə`təzir, və la zu quvvətin fəəntəsir, və la huccətin fəəhtəccə biha, və la qailun ləm əctərih və ləm ə`məl sua, və ma əsəl cuhudu və ləv cəhədtu ya məvlayə yənfəuni, kəyfə və ənna zalik, və cəvarihi kulluha şahidətun ələyy, bima qəd əmiltu (əlimtə) və əlimtu yəqinən ğəyrə zi şəkk, ənnəkə saili min əzaimil umur, və ənnəkəl həkəmul (həkimul) ədlulləzi la təcur, və ədlukə muhliki və min kulli ədlikə məhrəbi, fəin tuəzzibni ya ilahə fəbizunubi bə`də huccətikə ələyy, və in tə`fu ənni fəbihilmikə və cudikə və kərəmik, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz zalimin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəl mustəğfirin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəl muvəhhidin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəl xaifin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəl vəcilin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəl racin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəl rağibin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəl muhəllilin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəs sailin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəl musəbbihin, la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəl mukəb-birin, la ilahə illa əntə subhanəkə rəbbi və rəbbu abaiyəl əvvəlin, Əllahummə haza sənai ələykə muməccida, və ixlasi lizikrikə muvəhhida, və iqrari bialaikə muəddida, və in kuntu muqirrən ənni ləm uhsiha, likəsrətiha və subuğiha və təzahuriha, və təqadumiha ila hadisən ma ləm təzəl tətəəhhəduni (tətəğəmməduni) bihi məəha, munzu xələqtəni və bərə`təni, min əvvəlil umuri minəl iğnai minəl (bə`dəl) fəqr, və kəşfiz zurri və təsbibil yusri və dəf`il usr, və təfricil kərbi vəl afiyəti fil bədən, vəs səlaməti fid din, və ləv rəfədəni əla qədri zikri ni`mətikə cəmiul aləmin, minəl əvvəlinə vəl axirinə ma qədərt, və la hum əla zalikə təqəddəstə və təaləyt, min rəbbin kərimin əzimin rəhimin la tuhsa alauk, və la yubləğu sənaukə və la tukafa nə`mauk, səlli əla Muhəm-mədin və ali Muhəmməd, və ətmim ələyna niəməkə və əsidna bitaətik, subhanəkə la ilahə illa ənt, Əllahummə innəkə tucibul muztərrə və təkşifus su, və tuğisul məkrubə və təşfis səqim, və tuğnil fəqirə və təcburul kəsir, və tərhəmus səğirə və tuinul kəbir, və ləysə dunəkə zəhirun və la fəvqəkə qədir, və əntəl əliyyul kəbir, ya mutliqəl mukəbbəlil əsir, ya raziqət tiflis səğir, ya ismətəl xaifil mustəcir, ya mən la şərikə ləhu və la vəzir, səlli əla Mu-həmmədin və ali Muhəmməd, və ə`tini fi hazihil əşiyyəti əfzələ ma ə`təyt, və ənəltə əhədən min ibadikə min ni`mətin tuliha, və alain tucəddiduha, və bəliyyətin təsrifuha, və kurbətin təkşifuha, və də`vətin təsməuha və həsənətin tətəqəbbəluha, və səyyiətin tətəğəmməduha, innəkə lətifun bima təşau xəbir, və əla kulli şəy`in qədir, Əllahummə innəkə əqrəbu mən duiy, və əsrəu min əcab, və əkrəmu min əfa, və əvsəu mən ə`ta, və əsməu mən suil, ya rəhmanəd dunya vəl axirəti və rəhiməhuma, ləysə kəmislikə məs`ul, və la sivakə mə`mul, dəəvtukə fəəcəbtəni, və səəltukə fəə`təytəni, və rəğibtu iləykə fərəhimtəni, və vəsiqtu bikə fənəccəytəni və fəzi`tu iləykə fəkəffəytəni, Əllahummə səlli əla Muhəmmədin əbdikə və rəsulikə və nəbiyyik, və əla alihit təyyibinət tahirinə əcməin, və təmmim ləna nə`maək, və hənni`na ətaək, vəktubna ləkə şakirin, və lialaikə zakirin, aminə aminə rəbbəl aləmin, Əllahummə ya mən mələkə fəqədər, və qədərə fəqəhər, və usiə fəsətər, vəstuğfirə fəğəfər, ya ğayətət talibinər rağibin, və muntəha əməlir racin, ya mən əhatə bikulli şəy`in ilma, və vəsiəl mustəqilinə rə`fətən və rəhmətən və hilma, Əllahummə inni nətəvəccəhu iləykə fi hazihil əşiyyətilləti şərrəftəha və əzzəm-təha, bi Muhəmmədin nəbiyyikə və rəsulik, və xiyərətikə min xəlqik, və əminikə əla vəhyik, əl bəşirin nəziris siracil munirilləzi ən`əmtə bihi ələl muslimin, və cəəltəhu rəhmətən lil aləmin, Əllahummə fəsəlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma Muhəmmədun əhlun lizalikə minkə ya əzim, fəsəlli ələyhi və əla alihil muntəcəbinət təyyibinət tahirinə əcməin, və təğəmmədna biəfvikə ənna, fəiləykə əccətil əsvatu bisunufil luğati fəc`əl ləna, Əllahummə fi hazihil əşiyyəti nəsibən min kulli xəyr, təqsimuhu bəynə ibadik, və nurin təhdi bih, və rəhmətin tənşuruha, və bərəkətin tunziluha, və afiyətin tucəlliluha, və rizqin təbsutuh, ya ərhəmər rahimin, Əllahummə əqlibna fi hazəl vəqti muncihinə muflihinə məbrurinə ğanimin, və la təc`əlna minəl qanitin, və la tuxlina min rəhmətik, və la təhrimna ma nuəmmiluhu min fəzlik, və la təc`əlna min rəhmətikə məhrumin, və la lifəzli ma nuəmmiluhu min ətaikə qanitin, və la təruddəna xaibin, və la min babikə mətrudin, ya əcvədəl əcvədin, və əkrəməl əkrəmin, iləykə əqbəlna muqinin, və libəytikəl hərami amminə qasidin, fəəinna əla məna-sikina, və əkmil ləna həccəna, və`fu ənna və afina, fəqəd mədədna iləykə əydiyəna, fəhiyə bizillətil i`tirafi məvsuməh, Əllahummə fəə`tina fi hazihil əşiyyəti ma səəlnak, vəkfina məstəkfəynak, fəla kafiyə ləna sivak, və la rəbbə ləna ğəyruk, nafizun fina hukmuk, muhitun bina ilmuk, ədlun fina qəzauk, iqzi lənəl xəyrə vəc`əlna min əhlil xəyr, Əllahummə əvcib ləna bicudikə əziməl əcr, və kəriməz zuxri və dəvaməl yusr, vəğfir ləna zunubəna əcməin, və la tuhlikna məəl halikin, və la təsrif ənni rə`fətəkə və rəhmətək, ya ərhəmər rahimin, Əllahumməc`əlna fi hazəl vəqti mimmən səələkə fəə`təytəh, və şəkərəkə fəzidtəh, və tabə iləykə fəqəbiltəh, və tənəssələ iləykə min zunubihi kulliha fəğəfərtəha ləh, ya zəl cəlali vəl ikram, Əlahummə və nəqqina (və vəffiqna) və səddidna (və`simna), vəqbəl təzərruəna ya xəyrə mən suil, və ya ərhəmə mənisturhim, ya mən la yəxfa ələyhi iğmazul cufun, və la ləhzul uyun, və la məstəqərrə fil məknun, və la məntəvət ələyhi muzməratul qulub, əla kullu zalikə qəd əhsahu ilmuk, və vəsiəhu hilmuk, subhanəkə və təaləytə əmma yəquluz zalimun, uluvvən kəbira, tusəbbihu ləkəs səmavatus səb`u vəl ərəzunə və mən fihinn, və in min şəy`in illa yusəbbihu bihəmdik, fələkəl həmdu vəl məcdu və uluvvul cədd, ya zəl cəlali vəl ikram, vəl fəzli vəl in`am, vəl əyadil cisam, və əntəl cəvadul kərimur rəufur rəhim, Əllahummə əvsi` ələyyə min rizqikəl həlal, və afini fi bədəni və dini, və amin xəvfi və ə`tiq rəqəbəti minən nar, Əllahummə la təmkur bi və la təstədricni və la təxdə`ni, vədrə` ənni şərrə fəsəqətil cinni vəl ins.

Ya əsməs samiin, ya əbsərən nazirin, və ya əsrəəl hasibin, və ya ərhəmər rahimin, səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədis sadətil məyamin, və əs`əlukəllahummə hacətiyəlləti in ə`təytəniha ləm yəzurrəni ma mənə`təni, və in mənə`təniha ləm yənfə`ni ma ə`təytəni, əs`əlukə fəkakə rəqəbəti minən nar, la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə lək, ləkəl mulku və ləkəl həmd, və əntə əla kulli şəy`in qədir, ya rəbbi ya rəbb.

İlahi ənəl fəqiru fi ğinay, fəkəyfə la əkunu fəqirən fi fəqri, İlahi ənəl cahilu fi ilmi, fəkəyfə la əkunu cəhulən fi cəhli, İlahi innəxtilafə tədbirikə və sur`ətə təvai məqadirik, mənəa ibadəkəl arifinə bikə ənis sukuni ila əta, vəl yə`si minkə fi bəla, İlahi minni ma yəliqu bilu`mi, və minkə ma yəliqu bikərəmik, İlahi vəsəftə nəfsəkə bil lutfi vər rə`fəti li qəblə vucudi zə`fi, əfətəmnəuni minhuma bə`də vucudi zə`fi, İlahi in zəhərətil məhasinu minni fəbifəzlik, və ləkəl minnətu ələyy, və in zəhərətil məsavi minni fəbiədlik, və ləkəl huccətu ələyy, İlahi kəyfə təkiluni və qəd təkəffəltə (təvəkkəltu) li, və kəyfə uzamu və əntən nasiru li, əm kəyfə əxibu və əntəl həfəyyu bi, ha əna ətəvəssəlu iləykə bifəqri iləyk, və kəyfə ətəvəssəlu iləykə bima huvə məhalun ən yəsilə iləyk, əm kəyfə əşku iləykə hali və huvə la yəxfa ələyk, əm kəyfə utərcimu biməqali və huvə minkə bərəzun iləyk, əm kəyfə tuxəyyibu amali və hiyə qəd vəfədət iləyk, əm kəyfə la tuhsinu əhvali və bikə qamət, İlahi ma əltəfəkə bi məə əzimi cəhli, və ma ərhəməkə bi məə qəbihi fi`li, İlahi ma əqrəbəkə minni və əb`ədəni ənk, və ma ər`əfəkə bi fəməlləzi yəhcu-buni ənk, İlahi əlimtu bixtilafil asari və tənəqqulatil ətvar, ənnə məradəkə minni ən tətəərrəfə iləyyə fi kulli şəy`, hətta la əchələkə fi şəy`, İlahi kulləma əxrəsəni lu`mi əntəqəni kərəmuk, və kulləma ayəsətni əvsafi ətməətni minənuk, İlahi mən kanət məhasinuhu məsaviyə fəkəyfə la təkunu məsavihi məsaviy, və mən kanət həqaiquhu dəaviyə fəkəyfə la təkunu dəavihi dəaviy, İlahi hukmukən nafizu və məşiyyətukəl qahirəh, ləm yətruka lizi məqalin məqala, və la lizi halin hala, İlahi kəm min taətin bənəytuha, və halətin şəyyədtuha hədəmə`timadi ələyha ədluk, bəl əqaləni minha fəzluk, İlahi innəkə tə`ləmu ənni və in ləm tədumit taətu minni fi`lən cəzma, fəqəd damət məhəbbətən və əzma, İlahi kəyfə ə`zimu və əntəl qahir, və kəyfə la ə`zimu və əntəl amir, İlahi tərəddudi fil asari yucibu bu`dəl məzar, fəcmə`ni ələykə bixidmətin tusiluni iləyk, kəyfə yustədəllu ələykə bima huvə fi vucudihi muftəqirun iləyk, əyəkunu liğəyrikə minəz zuhuri ma ləysə lək, hətta yəkunə huvəl muzhirə ləkə məta ğibt, hətta təhtacə ila dəlilin yədullu ələyk, və məta bəudtə hətta təkunəl asaru hiyəlləti tusilu iləyk, əmiyət əynun la tərakə ələyha rəqiba, və xəsirət səfqətu əbdin ləm təc`əl ləhu min hubbikə nəsiba, İlahi əmərtə bir rucui iləl asari fəərci`ni iləykə bikisvətil ənvar, və hidayətil istibsar, hətta ərciə iləykə minha, kəma dəxəltu iləykə minha, məsunəs sirri ənin nəzəri iləyha, və mərfuəl himməti ənil i`timadi ələyha, innəkə əla kulli şəy`in qədir, İlahi haza zulli zahirun bəynə yədəyk, və haza hali la yəxfa ələyk, minkə ətlubul vusulə iləyk, və bikə əstədillu ələyk, fəhdini binurikə iləyk, və əqimni bisidqil ubudiyyəti bəynə yədəyk, İlahi əllimni min ilmikəl məxzun, və sunni bisitrikəl məsun, İlahi həqqiqni bihəqayiqi əhlil qurb, vəsluk bi məsləkə əhlil cəzb, İlahi əğnini bitədbirikə li ən tədbiri, və bixtiyarikə ən ixtiyari, və əvqifni əla mərakiziz`tirari, İlahi əxricni min zulli nəfsi, və təhhirni min şəkki və şirki, qəblə hululi rəmsi, bikə əntəsiru fənsurni, və ələykə ətə-vəkkəlu fəla təkilni, və iyyakə əs`əlu fəla tuxəyyibni, və fi fəzlikə ərğəbu fəla təhrimni, və bicənabikə əntəsibu fəla tub`idni, və bibabikə əqifu fəla tətrudni, İlahi təqəddəsə rizakə ən təkunə ləhu illətun mink, fəkəyfə təkunu ləhu illətun minni, İlahi əntəl ğəniyyu bizatikə ən yəsilə iləykən nəf`u mink, fəkəyfə la təkunu ğəniyyən ənni, İlahi innəl qəzai vəl qədərə yumənnini, və innəl həva bivəsaiqiş şəhvəti əsərəni, fəkun əntən nəsirə li hətta tənsurəni və tubəssirəni, və əğnini bifəzlikə hətta əstəğniyə bikə ən tələbi, əntəlləzi əşrəqtəl ənvarə fi qulubi əvliyaik, hətta ərəfukə və vəhhəduk, və əntəlləzi əzəltəl əğyarə ən qulubi əhibbaik, hətta ləm yuhibbu sivakə və ləm yəlcəu ila ğəyrik, əntəl munisu ləhum həysu əvhəşəthumul əvalim, və əntəlləzi hədəytəhum həysustəbanət ləhumul məalim, ma za vəcədə mən fəqədək, və məlləzi fəqədə mən vəcədək, ləqəd xabə mən rəziyə dunəkə bədəla, və ləqəd xəsirə mən bəğa ənkə mutəhəvvila, kəyfə yurca sivakə və əntə ma qətə`təl ihsan, və kəyfə yutləbu min ğəyrikə və əntə ma bəddəltə adətəl imtinan, ya mən əzaqə əhibbaəhu həlavətəl muanəsəh, fəqamu bəynə yədəyhi mutəməlliqin, və ya mən əlbəsə əvliyaəhu məlabisə həybətih, fəqamu bəynə yədəyhi mus-təğfirin, əntəz zakiru qəbləz zakirin, və əntəl badi bil ihsani qəblə təvəccuhil abidin, və əntəl cəvadu bil ətai qəblə tələbit talibin, və əntəl vəhhabu summə ləma vəhəbtə ləna minəl mustəqrizin, İlahi utlubni birəhmətikə hətta əsilə iləyk, vəczibni bimənnikə hətta uqbilə ələyk, İlahi innə rəcai la yənqətiu ənkə və in əsəytuk, kəma ənnə xəvfi la yuzayiluni və in ətə`tuk, fəqəd dəfəətnil əvalimu iləykə və qəd əvqəəni ilmi bikərəmikə ələyk, İlahi kəyfə əxibu və əntə əməli, əm kəyfə uhanu və ələykə muttəkəli, İlahi kəyfə əstəizzu və fiz zilləti ərkəztəni, əm kəyfə la əstəizzu və iləykə nəsəbtəni, İlahi kəyfə la əftəqiru və əntəlləzi fil fuqərai əqəmtəni, əm kəyfə əftəqiru və əntəlləzi bicudikə əğnəytəni, və əntəlləzi la ilahə ğəyrukə təərrəftə likulli şəy`in fəma cəhiləkə şəy`, və əntəlləzi təərrəftə iləyyə fi kulli şəy`, fərəəytukə zahirən fi kulli şəy`, və əntəz zahiru likulli şəy`, ya mənistəva birəhmaniyyətih, fəsarəl ərşu ğəybən fi zatih, məhəqtəl asarə bil asar, və məhəvtəl əğyarə bimuhitati əflakil ənvar, ya mənihtəcəbə fi suradiqati ərşihi ən ən tudrikəhul əbsar, ya mən təcəlla bikəmali bəhaihi fətəhəqqəqət əzəmətuhul istiva (minəl istiva), kəyfə təxfa və əntəz zahir, əm kəyfə təğibu və əntər rəqibul hazir, innəkə əla kulli şəy`in qədir, vəl həmdu lillahi vəhdəh.

Ya rəbbi innə zunubi la təzurruk, və innə məğfirətəkə li la tənqusuk, fəə`tini ma la yənqusuk, vəğfir li ma la yəzurruk. Əllahummə la təhrimni xəyrə ma indəkə lişərri ma indi, fəin əntə ləm tərhəmni bitəəbi və nəsəbi, fəla təhrimni əcrəl musabi əla musibətih.

Əllahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd və əccil fərəcəhum.


Oxşar xəbərlər
«    İyul 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031