Kumeyl duası
Mьəllif: admin1
Tarix: 14-12-2020, 11:10
Kumeyl duası
Kumeyl duası
Bu dua məşhur dualardan biridir ki, Əllamə Məclisi (rəhmətullah əleyh) onun haqqında buyurmuşdur: O, ən üstün dualardan biri olub, Xızır (ə)-ın duası sayılır. Həzrəti Əli (ə) bu duanı özünün xüsusi səhabələrindən sayılan Kumeylə (rəhmətullah əleyh) öyrətmişdir.

Bu duanı şəban ayının yarısında (15- də) və habelə hər cümə axşamları oxunduğunu buyurmuşdur. Bu dua düşmənlərin şərindən qorunmaq, ruzi qapısının açılması və habelə günahların bağışlanması üçün faydalıdır. Dua belədir:
Bismillahir rəhmanir rəmim


«Əllahummə inni əsəlukə birəhmətikəl ləti vəsiət kullə şəyy, və bi quvvətikəl ləti qəhərtə biha kullə şəyy, və xəzəə ləha kullu şəyy, və zəllə ləha kullu şəyy, və bicəbərutikəl ləti ğələbtə biha kullə şəyin və bi izzətikəl ləti la yəqumu ləha şəyy, və biəzəmətikəl ləti mələət kullə şəyy, və bisultanikəl ləzi əla kullə şəyy, və bivəchikəl baqi bədə fənai kulli şəyy, və bi əsmaikəl ləti mələət ərkanə kulli şəyy, və bi ilmikəl ləzi əhatə bikulli şəyy, və bi nuri vəchikəl ləzi əzaə ləhu kullu şəyy. Ya nuru ya quddus ya əvvələl əvvəlin, və ya axirəl axirin.

Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti təhtikul isəm. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti tunzilun niqəm. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti tuğəyyirun niəm.

Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti təhbisud dua. Əllahumməğfirliyəz zunubəl ləti tunzilul bəla. Əllahumməğfirli kullə zənbin əznəbtuhu və kullə xətiətin əxtətuha.

Əllahummə inni ətəqərrəbu iləykə bizikrikə vəstəşfiu bikə ila nəfsik. Və əsəlukə bicudikə ən tudniyəni min qurbik. Və ən tuziəni şukrək.

Və ən tulhiməni zikrək. Əllahummə inni əsəlukə sualə xaziin mutəzəllilin xaşiin ən tusamihəni və tərhəməni və təcələni biqismikə raziyən qaniən və fi cəmiil əhvali mutəvazia.

Əllahummə və əsəlukə sualə məniştəddət faqətuhu və ənzələ bikə indəş şədaidi hacətuhu və əzumə fima indəkə rəğbətuh. Əllahummə əzumə sultanukə və əla məkanukə və xəfiyə məkrukə və zəhərə əmrukə və ğələbə qəhrukə və cərət qudrətukə vəla yumkinul firaru min hukumətik.

Əllahummə la əcidu lizunubi ğafirən vəla liqəbaihi satirən vəla lişəyin min əməliyəl qəbihi bil həsəni mubəddilən ğəyrək. La ilahə illa əntə subhanəkə və bihəmdik.

Zələmtu nəfsi və təcərrətu bicəhli və səkəntu ila qədimi zikrikə li və mənnikə ələyyə. Əllahummə məvlayə kəm min qəbihin sətərtəhu və kəm min fadihin minəl bəlai əqəltəh, və kəm min isarin vəqəytəhu və kəm min məkruhin dəfətəhu, və kəm min sənain cəmilin ləstu əhlən ləhu nəşərtəh.

Əllahummə əzumə bəlai və əfrətə bi suu hali və qsurət bi əmali və qəədət bi əğlali və həbəsəni ən nəfi budu əməli və xədəətnid dunya biğururiha və nəfsi bicinayətiha və mitali.

Ya Səyyidi fəəsəlukə bi izzətikə ən la yəhcubə ənkə duai suu əməli və fiali, və la təfzəhni bixəfiyyi məttələtə ələyhi min sirri, vəla tuaccilni bil uqubəti əla ma əmiltuhu fi xələvati min sui fili və isaəti, və dəvami təfriti və cəhaləti və kəsrəti şəhəvati və ğəfləti, vəkunil lahummə bi izzətikə li fi kullil əhvali rəufən və ələyyə fi cəmiil umuri ətufa.

İlahi və rəbbi mən li ğəyrukə. Əsəluhu kəşfə zurri vən nəzərə fi əmri. İlahi və Məvlayə əcrəytə ələyyə hukmən ittəbətu fihi həva nəfsi və ləm əhtəris fihi min təzyini əduvvi fəğərrəni bima əhva və əsədəhu əla zalikə qəzau fətəcavəztu bima cəra ələyyə min zalikə bəzə hududikə və xaləftu bəzə əvarimik.

Fələkəl həmdu ələyyə fi cəmii zalik. Və la huccətə li fima cəra ələyyə fihi qəzauk. Və əlzəməni hukmukə və bəlauk. Və qəd ətəytukə ya İlahi bədə təqsiri və israfi əla nəfsi mutəzirən nadimən munkəsirən mustəqilən mustəğfirən munibən muqirrən muzinən mutərifən la əcidu məfərrən mima kanə minni və la məfzəən ətəvəccəhu iləyhi fi əmri ğəyrə qəbulikə uzri və idxalikə iyyayə fi səəti rəhmətik.

Əllahummə fəqbəl uzri, vərhəm şiddəti zurri və fukkəni min şəddi və saqi. Ya Rəbbirhəm zəfə bədəni və riqqətə cildi və diqqətə əzmi. Ya mən bədəə xəlqi və zikri və tərbiyəti və birri və təğziyyəti həbni libtidai kərəmikə və salifi birrikə bi.

Ya İlahi və Səyyidi və Rəbbi əturakə muəzzibi binarikə bədə təvhidikə və bədə ma intəva ələyhi qəlbi min mərifətikə və ləhicə bihi lisani min zikrikə və itəqədəhu zəmiri min hubbikə və sbədə sidqi itirafi və duai xaziən lirububiyyətikə.

Həyhatə əntə əkrəmu min ən tuzəyyiə mən rəbbəytəhu əv tubidə mən ədnəytəhu, əv tuşərridə mən avəytəhu əv tusəllimə iləl bəlai mən kəfəytəhu və rəhimtəh, və ləytə şiri ya Səyyidi və İlahi və Məvlayə.

Ətusəllitun narə əla vucuhin xərrət liəzəmətikə sacidətən və əla əlsunin nətəqət bitəvhidikə sadiqəh, və bişukrikə madihətən və əla qulubin itərəfət bilahiyyətikə muhəqqiqəh, və əla zəmairə həvət minəl ilmi bikə hətta sarət xaşiəh, və əla cəvarihə səət ila əvtani təəbbudikə taiəh, və əşarət bi istiğfarikə muzinətən ma hakəza zənnu bik, vəla uxbirna bifəzlikə ənkə ya kərimu ya Rəbbi.

Və əntə tələmu zəfi ən qəlilin min bəlaid dunya və uqubatiha və ma yəcri fiha minəl məkarihi əla əhliha. Əla ənnə zalikə bəlaun və məkruhun qəlilun məksuhun yəsirun bəqauhu qəsirun muddətuh.

Fə kəyfə ihtimali libəlail axirəti və cəlili vuquil məkarihi fiha, və huvə bəlaun tətulu muddətuhu və yədumu məqamuhu və la yuxəffəfu ən əhlih, liənnəhu la yəkunu illa ən ğəzəbikə vəntiqamikə və səxətikə. Və haza ma la təqumu ləhus səmavati vəl ərz.

Ya Səyyidi fəkəyfə li və ənə əbdukəz zəifuz zəlilul həqirul miskinul mustəkin. Ya İlahi və Rəbbi və Səyyidi və Məvlayə liəyyil umuri iləykə əşku, və lima minha əziccu və əbki liəlimil əzabi və şiddəti. Əm li tulil bəlai və muddəti.

Fələin səyyərtəni lil uqubati məə ədaikə və cəmətə bəyni və bəynə əhlibəlaikə və fərrəqtə bəyni və bəynə əhibbaikə və əvliyaikə fəhəbni ya İlahi və Səyyidi və Məvlaya və Rəbbi, səbərtu əla əzabikə fəkəyfə əsbiru əla firaqik, və həbni səbərtu əla hərri narikə fəkəyfə əsbiru ənin nəzəri ila kəramətik, əm kəyfə əskunu fin nari və rəcai əfvuk, fəbizzətikə ya Səyyidi və Məvlayə uqsimu sadiqən ləin tərəktəni natiqən ləəziccənnə iləykə bəynə əhliha zəcicəl amilinə vələəsruxənnə iləykə suraxəl mustəsrixinə vələəbkiyənnə ələykə bukaəl faqidin, vələunadiyənnəkə əynə kuntə ya vəliyyəl mumininə ya ğayətə amalil arifin, ya ğiyasəl mustəğisin ya həbibə qulubis sadiqinə və ya ilahəl aləmin, əfəturakə subhanəkə ya İlahi və bihəmdikə təsməu fiha səvtə əbdin muslimin sucinə fiha bimuxaləfətih, və zaqə təmə əzabiha biməsiyətih, və hubisə bəynə ətbaqiha bicurmihi və cərirətihi, və huvə yəziccu iləykə zəcicə muəmmilin lirəhmətikə və yunadikə bilisani əhli təvhidik, və yətəvəssəlu iləykə birububiyyətik, ya Məvlayə fəkəyfə yəbqa fil əzabi və huvə yərcu ma sələfə min hilmik, əm kəyfə tulimuhun naru və huvə yəmulu fəzləkə və rəhmətəkə əm kəyfə yuhriquhu ləhibuha əntə təsməu səvtəhu və təra məkanəh, əm kəyfə yəştəmilu ələyhi zəfiruha və əntə tələmu zəfəh, əm kəyfə yətəqəlqəlu bəynə ətbaqiha və əntə tələmu sidqəh, əm kəyfə təzcuruhu zəbaniyyətuha vəhuvə yunadikə ya Rəbbəh, əm kəyfə yərcu fəzləkə fi itqihi minha fətətrukuhu fiha.

Həyhatə ma zalikəz zənnu bikə vələl mərufi min fəzlikə vəla muşbihun lima aməltu bihim muvəhhidinə min birrikə və ihsanik. Fəbil yəqini əqtəu ləvla ma həkəmtə bihi min təzibi cahidikə və qəzəytə bihi min ixladi muanidikə ləcəəltən narə kulləha bərdən və səlama.

Və ma kanə li əhədin fiha məqərrən vəla muqama. Lakinnəkə təqəddəsət əsmaukə əqsəmtə ən təmləəha minəl kafirinə minəl cinnəti vən nasi əcməin, və ən tuxəllidə fihəl muanidinə və əntə cəllə sənaukə qultə mubtədiən və tətəvvəltə bil inami mutəkərrima. Əfəmən kanə muminən kəmən kanə fasiqən la yəstəvun.

İlahi və Səyyidi fəəsəlukə bil qudrətil ləti qəddərtəha və bil qəzziyyətil ləti hətəmtəha və həkəmtəha və ğələbtə mən ələyhi əcrəytəha ən təhəbə li fi hazihil ləyləti və fi hazihis saəti kullə curmin əcrəmtuhu, və kullə zənbin əznəbtuhu və kullə qəbihin əsrərtuhu və kullə cəhlin əmiltuhu kətəmtəuh, əv ələntuhu əxfəytuhu və əzhərtuhu, və kullə səyyiətin əmərtə bi isbatihəl kiraməl katibin.

Əlləzinə vəkkəltəhum bihifzi ma yəkunu minni, vəcəəltəhum şuhudən ələyyə məə cəvarihi, və kuntə əntər rəqibə ələyyə min vərahim vəş şahidə lima xəfiyə ənhum, və birəhmətikə əxfəytəhu və bifəzlikə sətərtəhu və ən tuvəffirə həzzi min kulli xəyrin ənzəltəh, əv ihsanin fəzzəltəhu əv birrin nəşərtəh, əv rizqin bəsəttəhu əv zənbin təğfiruhu əv xətəin təstəruh, ya Rəbbi ya Rəbbi ya Rəbb.

Ya İlahi və Seyyidi və Məvlayə və malikə riqqi. Ya mən biyədihi nasiyəti. Ya əlimən bizurri və məskənəti. Ya xəbirən bifəqri və faqəti. Ya Rəbbi ya Rəbbi ya Rəbb.

Əsəlukə bihəqqikə və qudsikə və əzəmi sifatikə və əsmaikə, ən təcələ əvqati minəl ləyli vən nəhari bizikrikə məmurən, və bixidmətikə məvsulətən və əmali indəkə məqbuləh, hətta təkunə əmali və əvradi kulluha virdən vahidən və hali fi xidmətikə sərməda.

Ya Səyyidi ya mən ələyhi məvvili. Ya mən iləyhi şəkəvtu əhvali. Ya Rəbbi ya Rəbbi ya rəbb. Qəvvi əla xidmətikə cəvarihi, vəşdud ələl əziməti cəvnihi, vəhəbliyəl ciddi fi xəşyətikə vəddəvamə fil ittisali bixidmətik, hətta əsrəhə iləykə fi məyadinis sabiqinə və usriə iləykə fil barizin, vəştaqə ila qurbikə fil muştaqin, və ədnu minkə dunuvvəl muxlisin, və əxafəkə məxafətəl muqininə və əctəmiə fi civarikə məəl muminin.

Əllahummə vəmən əradəni bisuin fəəridh, vəmən kadəni fəkidhu vəcəlni min əhsəni əbidikə nəsibən indək, və əqrəbihim mənzilətən mink, və əxəssihim zulfətən lədəyk.

Fəinnəhu la yunali zalikə illa bifəzlik. Və cudli bicudikə vətif ələyyə biməcdikə vəhfəzni birəhmətikə vəcəl lisani bizikrikə ləhicən və qəlbi bihubbikə mutəyyəmən və munnə ələyyə bihusni icabətik, vəəqilni əsrəti vəğfir zilləti, fəinnəkə qəzəytə əla ibadikə biibadətikə və əmərtəhum biduaikə və zəmintə ləhumul icabətə fəiləyk, ya Rəbbi nəsəbtu vəchi və iləykə ya Rəbbi mədədtu yədi.

Fəbiizzətikə istəcib li duai, və bəlliğni munayə vəla təqqə min fəzlikə rəcai, vəkfini şərrəl cinni vəl insi min ədai, ya səriər riza, iğfir limən la yəmliku illəddua. Fəinnəkə fəalun lima təşa.

Ya mən ismuhu dəvaun və zikruhu şifaun və taətuhu ğina. İrhəm mən rəsu malihir rəcau və silahuhul buka. Ya sabiğən niəm. Ya dafiən niqəm. Ya nurəl mustəvhişinə fiz zuləm.

Ya alimən la yuəlləm. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəfəl bi ma əntə əhluh. Vəsəlləllahu əla rəsulihi vəl əimmətil məyaminə min alihi vəsəlləmə təslima».


Ahlibeyt.ge
Oxşar xəbərlər
«    May 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031